English: Terms and Conditions (“Terms”) – You agree that by submitting an entry on the Postcards From Youth (“PFY”) website you will be bound by these Terms. If PFY has reason to believe your entry has violated these Terms, your entry will be voided and removed from the site and competition.

How to Enter

 • The competition is free to enter and is open to anyone worldwide aged 13 to 19 at the time of entry.
 • Only photos that are uploaded directly to http://postcardsfromyouth.com are eligible to win.
 • It is your responsibility to ensure that any images you submit do not infringe the copyright of any third party or any laws. By submitting an image you warrant that you are the sole owner, photographer and copyright holder of each entry made.
 • If you are under 17, you must have your parent or legal guardian’s consent to upload images onto the PFY website.
 • Entries will be accepted until a sufficient number have been received. One month before the end of the competition, an announcement will be put on this site announcing the deadline.
 • To enter, you must provide your photo, email address, age, country of residence, and a short story about each photo. Sharing your name is not required if you prefer not to. Your email address will only be used to provide feedback specific to this competition.
 • Each entrant can submit as many images as they desire. But every individual photo must be accompanied by a unique and relevant story.
 • All photos and stories, if deemed suitable for public exhibition will be displayed on the website.

NOTE: We want a story, not just a description. For example, if you submit an portrait of your grandmother, a story would be: “As far back as I recall my grandmother has been the person I confide in and seek advice from, and the one I admire most. When I was ten, I wanted to be in the school dance team, but all of my friends told me I didn’t have a chance. So I went to my grandmother and she told me….” What we don’t want is: “This is my grandmother. She is very nice and good to talk to.” Do you see the difference? Also, please clearly identify the place where the photo is taken within the story. Write as much as you want but make it interesting and full of detail.

How to Win – Send us a very good photo, accompanied by a very good story about something important in your life.

Prize – PFY will produce a book of the best images with original language story next to an English translation. Winners of the competition will be emailed an electronic version of the book. Published photographers understand they relinquish all rights to any further compensation including royalties from sales of this competition book.

Parents / Legal guardians – If your child is a potential winner, you will be required to verify the eligibility of the work submitted, confirm permission for the email address used to upload the work, and authorize release of the work submitted. If PFY does not receive a valid signed parental or legal guardian consent form for any winner under the age of 17 within 14 days of the contestant being declared a winner, PFY will be entitled to select an alternative winner from among the contestants.

Additional Terms

 • PFY reserves the right to reject any photos it deems inappropriate without notice or explanation. It is at the sole discretion of PFY what constitutes inappropriate and thus unsuited for general public viewing.
 • PFY recognizes that you, the author of the image, retain full ownership of copyright in each Entry.
 • By uploading to this site, you grant PFY a non-exclusive license for web usage in each entry. PFY, its subsidiaries and agents retain indefinitely the right to use your images for general viewing and in promotion without additional permission or credit.
 • If winner of competition, you further grant PFY a non-exclusive irrevocable license for publication.
 • PFY may not sell your image outside of its inclusion in this, and only this one book.
 • You grant PFY right to modify your entry, including but not limited to resizing and cropping as necessary. PFY will endeavor to maintain the integrity of your entry as originally created.
 • PFY may, in their sole discretion, change these rules or suspend or cancel the Competition at any time.

Privacy – Your privacy is very important to us. PFY will neither share your email address with anyone nor store it on our servers. Your name, if provided, will be published as well as your country of residence and age. If you do not want this information public, you may indicate this in the ‘message’ section of the submission form. Participants have the right to access, review, rectify, or cancel any personal data held by contacting PFY at photo@permanent-revolution.com.

These Terms are effective as of August 15, 2014.

To the best of our ability, the translations below represent the English Terms & Conditions. Where differences may occur, the English text will be considered the most correct.

ShqipRregullat dhe Kushtet (“Rregullat”) – Ju dakordoheni se me paraqitjen/ regjistrimin tuaj në ueb-faqen e Postcards From Youth (“PFY”) do t’u përmbaheni Rregullave të saj. Në qoftë se PFY ka arsye të besojë se keni shkelur rregullat gjatë regjistrimit, ai do të jetë i pavlevshëm, dhe nuk do të merreni parasysh për të garuar.

Si të regjistroheni/paraqiteni

 • regjistrimi është falas dhe i hapur për të gjithë ata që kanë arritur moshën prej 13 – 19 vjeç deri në momëntin e regjistrimit, nga e gjithë bota;
 • vetëm fotot e ngarkuara drejtë për drejtë në http://postcardsfromyouth.com mund të jenë fituese;
 • është në përgjegjësinë tuaj të siguroheni që fotografitë të cilat i dërgoni nuk shkelin asnjë të drejtë autoriale të palëve të treta apo ndonjë ligj tjetër. Me dërgimin e çdo fotografie ju na siguroni që ju jeni i vetmi autor me të drejta autoriale dhe fotografi i vetëm i secilës fotografi të dërguar;
 • nëse jeni nën moshën 17 vjeçe duhet të keni pëlqimin e prindit apo kujdestarit ligjor për të ngarkuar fotografi në faqen e PFY;
 • pranohen aq paraqitje/regjistrime sa të arrihet numri i caktuar. Një muaj përpara përfundimit të garës në ueb-faqe do të shpallet një njoftim për afatet;
 • për t’u regjistruar, duhet të dërgoni fotografinë tuaj, e-mail adresën, moshën, vendin nga i cili vini, si dhe një rrëfim të shkurtër rreth çdo fotografie. Emrin nuk është patjetër t’a shkruani, po të mos doni. E-mail adresën tuaj do t’a përdorim vetëm për të јu shkruar në lidhje me vlerësimet specifike të kësaj gare;
 • çdo anëtar i regjistruar mund të dërgojë sado fotografi që të ketë dëshirë. Por, çdo fotografi e dërguar duhet të shoqërohet me një rrëfim unik dhe të përshtatshëm;
 • të gjitha fotografitë dhe rrëfimet e përshtatshme për paraqitje, ekspozim publik, do t’i shfaqim në ueb-faqen tonë.

SHËNIM: Ne duam të n’a dërgoni një rrëfim, jo vetëm një përshkrim. Për shembull, nëse do të dërgoni një portret të gjyshes suaj, rrëfimi do të duhej të dukej kështu p.sh.: “Që kur e mbaj mend gjyshen time, ajo ishte personi të cilit unë i rrëfehesha dhe nga kush merrja këshilla; ajo është personi të cilin unë e kam adhuruar më së shumti. Kur isha dhjetë vjeç, kisha dëshirë të bëhem pjesë e grupit të vallëzimit të shkollës, por miqtë e mij më thonin se nuk kam gjasa. Prandaj iu drejtova gjyshes sime e cila më tha…..”. Ndërsa ajo që nuk e dëshirojmë, do të dukej p.sh. kështu: ” Kjo është gjyshja ime. Ajo është shumë e mirë dhe njeri me të cilin mund të flasësh lirshëm”. E vëreni dallimin? Gjithashtu, në kuadër të tregimit tuaj ju lutemi t’a identifikoni qartë vendin ku është bërë fotoja. Shkruani sa të doni, por le të jetë rrëfim interesant dhe plot detaje.

Si të fitoni – Na dërgoni një foto shumë të mirë, të shoqëruar nga një rrëfim shumë të mire, që ka të bëjë me diçka të rëndësishme nga jeta tuaj.

Çmimi – Postcards From Youth do të krijojë një libër të imazheve më të mira, me rrëfimet pranë tyre në gjuhën origjinale si dhe me përkthim në anglisht. Fituesve të garës do t’u dërgohet një version elektronik i librit, nëpërmjet e-mail-it. Fotografët puna e të cilëve do të publikohet, heqin dorë nga çdo e drejtë e mëtutjeshme për kompenzim apo honorare nga shitja e këtij libri.

Prindër / kujdestarë ligjorë – Nëse fëmija juaj është një nga fituesit e mundshëm, nga ju do të kërkohet t’a verifikoni të drejtën e punës së paraqitur, lejen për e-email adresën që është përdorur për t’a ngarkuar dhe dërguar këtë punë, si dhe të jepni autorizim për publikimin e kësaj pune. Nëse PFY-së nuk i dërgohet një pëlqim i vlefshëm, i nënshkruar nga prindi apo kujdestari ligjor i fituesit të moshës deri 17 vjeçe, në afat prej 14 ditësh nga dita e shpalljes së fituesit, PFY ka të drejtë të zgjedh një fitues tjetër nga pjesëmarrësit në garë.

Kushtet Shtesë

 • Postcards From Youth rezervon të drejtën të refuzojë ndonjë fotografi që e konsideron të papërshtatshme, pa asnjë paralajmërim ose shpjegim shtesë. Vetëm Postcards From Youth vendos se çfarë konsiderohet e papërshtatshme, dhe si fotografi e tillë, përgjithësisht e papërshtatshme për publik;
 • PFY ua njeh juve të drejtën e vetme dhe të plotë të autorit, gjatë çdo paraqitjeje/regjistrimi në faqen tonë;
 • me ngarkimin e fotografive në këtë faqe, ju i jepni PFY-së leje jo-ekskluzive për përdorim të faqes, për secilën paraqitje tuajën. PFY, filijalet e saja si dhe agjentët e saj, e ruajnë të drejtën për t’i përdorur fotografitë tuaja për shikim të përgjithshëm, për promovim, pa leje shtesë apo kredi, për një kohë të papërcaktuar;
 • nëse jeni fitues të kësaj gare, fitoni të drejtën jo-ekskluzive për publikim;
 • PFY nuk ka të drejë mbi punën tuaj jashtë kësaj gare; ska të drejtë t’a shesë atë, përpos brenda këtij libri dhe si libër;
 • përndryshe i jepni PFY-së të drejtë që t’a modifikojë punën tuaj pas regjistrimit, apo paraqitjes në ueb-faqe, deri në masën nryshimit të madhësisë së fotografisë, apo ndonjë prerje, nëse e shohin të nevojshme. PFY do të përpiqet t’a ruajë origjinalitetin dhe integritetin e punës suaj, ashtu siç e keni paraqitur ju;
 • në diskrecion vetanak mund t’i ndryshojmë këto rregulla apo t’a anulojmë dhe pezullojmë garën në çdo kohë.

Privatësia – Për ne është shumë e rëndësishmë privatësia juaj. PFY nuk do ta ndajë e-mail adresën tuaj me askend, por as nuk do t’a ruajë në “serverët” tanë. Nëse vendosni të na tregoni emrin tuja, ai do të publikohet bashkë me vendin nga i cili jeni si edhe mosha juaj. Në qoftë se nuk doni këto informata të jenë publike, mund të na bëni këtë me dije në pjesën e “mesazheve” të formularit për aplikim. Pjesëmarrësit kanë të drejtën e qasjes, rishikimit, korrigjimit, apo edhe anulimit të çfarëdo të dhëne personale dërguar PFY-së, duke n’a kontaktuar në: photo@permanent-revolution.com.

Këto rregulla hynë në fuqi prej datës 15 Gusht, 2014.


Filipino: Mga Tuntunin at Kundisyon (“Mga Tuntunin”) – Sumasang-ayon ka na sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang entry sa mga postkard Mula sa Kabataan (“PFY”) website ay mo na masaklawan ng mga Tuntunin. Kung PFY may dahilan upang maniwala ang iyong entry ay lumabag sa Mga Tuntuning ito, ang iyong entry ay voided at inalis mula sa site at kumpetisyon.

Paano upang Ipasok ang

 • Ang kumpetisyon ay libre upang ipasok at bukas sa kahit sino sa buong mundo na may edad na 13-19 sa oras ng entry.
 • Tanging ang mga larawan na direktang na-upload sa http://postcardsfromyouth.com ay karapat-dapat upang manalo.
 • Ito ay iyong responsibilidad upang matiyak na ang anumang mga larawan na isinumite mo ay hindi lumalabag sa copyright ng anumang third party o anumang mga batas. Sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang imahe pinatutunayan mo na ang nag-iisang may-ari, photographer at may-hawak ng copyright ng bawat entry na ginawa mo.
 • Kung ikaw ay sa ilalim ng 17, dapat mayroon ka sa iyong magulang o pahintulot legal na tagapangalaga na mag-upload ng mga imahe papunta sa PFY website.
 • Entries ay tatanggapin hanggang sa isang sapat na bilang na ito ay natanggap. Isang buwan bago ang katapusan ng kumpetisyon, ang isang anunsyo ay ilagay sa site na ito na nagpapahayag ng deadline.
 • Upang ipasok ang, dapat kang magbigay ng iyong larawan, email address, edad, bansa ng paninirahan, at isang maigsing kuwento tungkol sa bawat larawan. Ang pagbabahagi ng iyong pangalan ay hindi kinakailangan kung ginusto mong hindi. Ang iyong email address ay gagamitin lamang upang magbigay ng feedback sa mga partikular na ito kumpetisyon.
 • Ang bawat kalahok ay maaaring magsumite ng maraming mga larawan bilang nais nila. Ngunit kailangang may kasamang bawat indibidwal na larawan sa pamamagitan ng isang natatangi at may-katuturang mga kuwento.
 • Lahat ng mga larawan at kwento, kung naipalagay na angkop para sa mga pampublikong eksibisyon ay ipapakita sa website.

TANDAAN: Gusto naming isang kuwento, hindi lamang isang paglalarawan. Halimbawa, kung iyong isinumite sa isang portrait ng iyong lola, isang kuwento ay magiging: “Bilang malayo na muli ang bilang isipin ko ang aking lola ay naging tao magtiwala ako sa at humingi ng payo mula sa, at ang isa humanga ako pinaka. Kapag ako ay sampung, nais kong maging sa koponan ng sayaw ng paaralan, ngunit ang lahat ng aking mga kaibigan Sinabi sa akin na hindi ko ay may pagkakataong. Kaya nagpunta ako sa aking lola at sinabi niya sa akin … “Ano hindi namin nais ay: “Ito ang aking lola. Siya ay napaka-maganda at mahusay na makipag-usap sa.” Huwag mong makita ang pagkakaiba? Gayundin, mangyaring maliwanag na makilala ang lugar kung saan ang larawan ay kinuha sa loob ng kuwento. Isulat hangga’t gusto mo ngunit gawin itong kawili-wili at puno ng detalye.

Paano i-Manalo ng – Ipadala sa amin ang isang napakagandang larawan, sinamahan ng isang napakagandang kuwento tungkol sa bagay na mahalaga sa iyong buhay.

Prize – PFY ay makakapagdulot ng isang libro sa mga pinakamahusay na mga larawan sa orihinal na kuwento wika tabi ng isang pagsasaling-wika sa Ingles. Mga Nanalo ng kumpetisyon ay nag-email sa isang elektronikong bersyon ng libro. Nai-publish photographer maunawaan iwan nila ang lahat ng mga karapatan sa anumang mga karagdagang kompensasyon kabilang ang royalty mula sa mga benta ng libro na ito kumpetisyon.

Ang mga magulang / tagapag-alaga Legal – Kung ang iyong anak ay isang potensyal na nagwagi, mo ay kinakailangan upang i-verify ang pagiging karapat-dapat ng trabaho na isinumite, kumpirmahin ang pahintulot para sa mga email address na ginamit upang i-upload ang gawain, at pahintulutan ang release ng gawa isinumite. Kung PFY ay hindi nakatanggap ng wastong naka-sign ng magulang o legal na form ng pahintulot na tagapag-alaga para sa anumang nagwagi sa ilalim ng edad na 17 sa loob ng 14 araw ng partisipante na ipinahayag ng isang nagwagi, PFY ay may karapatan na pumili ng isang alternatibong nagwagi mula sa mga contestants.

Mga Karagdagang Tuntunin

 • Inilalaan ng PFY ang karapatan na tanggihan ang anumang mga larawan sa palagay ito ng hindi naaangkop na walang abiso o paliwanag. Ito ay sa pagpapasya lamang ng PFY kung ano ang siyang bumubuo ng hindi naaangkop at sa gayon ay unsuited para sa pangkalahatang publiko sa panonood.
 • Kinikilala PFY na ikaw, ang may-akda ng larawan, panatilihin ang buong pagmamay-ari ng copyright sa bawat Entry.
 • Sa pamamagitan ng pag-upload sa site na ito, binibigyan mo PFY isang hindi-eksklusibong lisensya para sa paggamit ng web sa bawat entry. PFY, mga sangay at mga ahente nito mapanatili walang katiyakan ang karapatan na gamitin ang iyong mga larawan para sa pangkalahatang pagtingin at sa pag-promote nang walang karagdagang pahintulot o credit.
 • Kung nagwagi ng kumpetisyon, sa karagdagang mong bigyan ng PFY isang hindi-eksklusibong lisensya hindi mababawi para sa publication.
 • PFY hindi maaaring maibenta ang iyong mga imahe sa labas ng kanyang pagsama sa ito, at tanging ang isang ito libro.
 • Binigyan Mo ang PFY karapatan na baguhin ang iyong mga entry, kabilang ang ngunit hindi limitado sa pagbabago ng laki at pag-crop bilang kinakailangan. PFY ay magsikap upang mapanatili ang integridad ng iyong entry bilang orihinal na nilikha.
 • PFY maaaring, sa sarili nilang pagpapasya, baguhin ang mga panuntunan o suspendihin o kanselahin ang Kumpetisyon sa anumang oras.

Privacy – Ang inyong privacy ay napakahalaga sa amin. PFY ay hindi rin ibahagi ang iyong email address sa sinuman o mag-imbak ito sa aming mga server. Ang iyong pangalan, kung ibinigay, ay ipa-publish pati na rin ang iyong bansang tinitirahan at edad. Kung hindi mo nais na pampublikong impormasyon na ito, maaari mong ipahiwatig na ito sa seksyon ng ‘mensaheng’ ng form sa pagsusumite. Ang mga kalahok ay may karapatan upang ma-access, i-review, iwasto, o kanselahin ang anumang personal na data na hinahawakan ng pakikipag-ugnay sa PFY sa photo@permanent-revolution.com.

Ang mga Tuntunin ay epektibo bilang ng Agosto 15, 2014.

HANGGANG SA abot ng aming makakaya, ANG mga pagsasalin sa ibaba KUMAKATAWAN SA INGLES MGA TUNTUNIN & KONDISYON. SAAN ay maaaring mangyari pagkakaiba, ANG INGLES TEXT isasaalang-alang ang pinaka-tama.


CatalàCondicions (“Termes”) – Vostè accepta que mitjançant la presentació d’una entrada a la Postcards From Joventut (“OPU”) lloc web que estarà obligat per aquests Termes. Si OPU té raons per creure que la seva entrada ha violat aquests Termes, la seva inscripció serà anul · lada i eliminada del lloc i la competència.

Com participar

 • El concurs és gratuïta i està oberta a qualsevol persona a tot el món de 13 anys a 19 anys en el moment de l’entrada.
 • Només fotos que es pugen directament a http://postcardsfromyouth.com són elegibles per guanyar.
 • És la seva responsabilitat assegurar-se que qualsevol imatge que vostè enviï no infringeixen els drets d’autor de tercers o qualsevol llei. En enviar una imatge que garanteix que és el titular únic propietari, el fotògraf i els drets d’autor de cada entrada realitzada.
 • Si vostè és menor de 17, ha de tenir el seu consentiment del pare o tutor legal per pujar imatges al lloc web OPU.
 • S’acceptaran comentaris fins que s’hagi rebut un nombre suficient. Un mes abans de la final de la competició, un anunci serà posat establiments anunciant la data límit.
 • Per participar, vostè ha de proporcionar la seva foto, adreça de correu electrònic, edat, país de residència, i una breu història sobre cada fotografia. Compartir el seu nom no és necessari si vostè prefereix no fer-ho. La seva adreça de correu electrònic només serà utilitzada per proporcionar informació específica per a aquesta competició.
 • Cada participant pot presentar tantes imatges com vulguin. Però cada fotografia individual ha d’anar acompanyada d’una història única i rellevant.
 • Totes les fotos i històries, si es considera adient per la seva exposició pública es mostraran a la pàgina web.

NOTA: Volem una història, no només una descripció. Per exemple, si envia un retrat de la seva àvia, una història seria: “Ja no recordo la meva àvia ha estat la persona amb la qual confiar i buscar l’assessorament d’, i la que més admiro. Quan tenia deu anys, jo volia estar en l’equip de ball de l’escola, però tots els meus amics em va dir que no tenia una oportunitat. Així que vaig anar a la meva àvia i ella em va dir … “El que no volem és que:”. Aquest és el meu àvia. Ella és molt agradable i bo per parlar. “Veus la diferència? També, si us plau identifiqui clarament el lloc on la foto es pren dins de la història. Escriu tot el que vulguis, però que sigui interessant i ple de detalls.

Com guanyar – Envia’ns una foto molt bona, acompanyada d’una molt bona història sobre alguna cosa important en la seva vida.

Premi – OPU produirà un llibre de les millors imatges amb història llengua original al costat d’una traducció a l’anglès. Els guanyadors del concurs seran enviats per correu electrònic una versió electrònica del llibre. Publicat fotògrafs entenen que renunciïn tots els drets de qualsevol altra compensació que inclou drets de vendes d’aquest llibre la competència.

Els pares / tutors legals – Si el seu fill és un possible guanyador, se li requerirà per verificar l’elegibilitat dels treballs presentats, confirmar el permís per a la direcció de correu electrònic utilitzada per carregar el treball, i autoritza la divulgació de l’obra presentada. Si OPU no rep un formulari de consentiment dels pares o tutor legal signat vàlida per a qualsevol guanyador sota l’edat de 17 anys dins dels 14 dies següents a la concursant que sigui declarat guanyador, OPU tindrà dret de seleccionar un guanyador alternatiu entre els concursants.

Condicions addicionals

 • OPU es reserva el dret de rebutjar les fotos que no consideri oportuns sense avís o explicació. És a discreció de OPU el que constitueix inadequat i per tant inadequat per al públic general.
 • OPU reconeix que vostè, l’autor de la imatge, conservarà la plena propietat dels drets d’autor de cada entrada.
 • En pujar a aquest lloc, vostè atorga OPU una llicència no exclusiva per a l’ús del web en cada entrada. OPU, les seves filials i agents retenir indefinidament el dret a utilitzar les seves imatges per a la visió general i en la promoció sense permís addicional o crèdit.
 • Si el guanyador de la competència, vostè concedeix més OPU una llicència irrevocable no exclusiva per a la seva publicació.
 • OPU no podrà vendre la seva imatge, fora de la seva inclusió en el present, i només aquest llibre.
 • Vostè concedeix OPU dret de modificar la seva entrada, incloent però no limitat a canviar la mida i retallar quan sigui necessari. OPU s’esforçarà per mantenir la integritat de la seva entrada com va ser creat originalment.
 • OPU pot, a la seva discreció, canviar aquestes regles o suspendre o cancel · lar el Concurs en qualsevol moment.

Privacitat – La seva privacitat és molt important per a nosaltres. OPU serà ni comparteix les adreces de correu electrònic amb ningú, ni emmagatzemar-la en els nostres servidors. El seu nom, si es proporciona, es publicarà, així com el seu país de residència i edat. Si no desitja que aquesta informació pública, pot indicar-ho a l’apartat “missatge” del formulari de presentació. Els participants tenen dret a accedir, revisar, rectificar o cancel · lar les dades personals en poder de comunicar-se amb OPU en photo@permanent-revolution.com.

Aquests Termes són efectius al 15 d’agost al 2014.

POTSER DE LA NOSTRA CAPACITAT, les traduccions a continuació representen ELS TERMES I CONDICIONS D’ANGLÈS. ON pot haver diferències, el text en anglès es considera la més correcta.


Svenska: Villkor (Villkor”) Du accepterar att genom att skicka in ett bidrag vykort från Ungdom (PFY”) webbplats kommer du att vara bunden av dessa villkor. Om PFY har anledning att tro ditt bidrag har brutit dessa villkor, kommer ditt bidrag att ogiltigförklaras och tas bort från webbplatsen och konkurrens.

Mata

 • The konkurrensen är gratis att gå in och är öppen för alla i hela världen i åldrarna 13-19 vid tidpunkten för inresan.
 • Only bilder som laddas upp direkt till http://postcardsfromyouth.com är berättigade att vinna.
 • It är ditt ansvar att se till att alla bilder du skickar inte gör intrång i upphovsrätten någon tredje part eller några lagar. Genom att skicka in en bild som du garanterar att du är ensam ägare, fotograf och upphovsrättsinnehavaren för varje inmatning.
 • If du är under 17 måste du ha en förälder eller målsman till att ladda upp bilder PFY webbplats.
 • Entries tas emot fram till ett tillräckligt antal har mottagits. En månad före utgången av tävlingen, kommer ett meddelande att läggas på denna webbplats tillkännage tidsfristen.
 • To komma in måste du ange ditt foto, e-postadress, ålder, bosättningsland, och en kort berättelse om varje foto. Dela ditt namn krävs inte om du inte vill. Din e-postadress kommer endast att användas för att ge feedback som är specifik för den här tävlingen.
 • Each deltagare kan skicka in så många bilder som de önskar. Men varje enskild bild måste åtföljas av ett unikt och relevant historia.
 • All bilder och berättelser, kommer om det anses lämpligt för offentlig utställning att visas på hemsidan.

OBS: Vi vill ha en historia, inte bara en beskrivning. Till exempel, om du skickar ett porträtt av din mormor skulle en berättelse vara: Så långt tillbaka som jag minns min mormor har varit den person jag anförtro sig och söka råd från, och den jag beundrar mest. När jag var tio, jag ville vara i skolan danslaget, men alla mina vänner sa att jag inte hade en chans. Så jag gick till min mormor och hon berättade för mig Vad vi inte vill är:”. Det här är min mormor. Hon är mycket trevligt och bra att prata med. Ser du skillnaden? Dessutom kan du tydligt identifiera platsen där bilden tas i berättelsen. Skriv så mycket du vill, men gör det intressant och full av detaljer.

Hur man vinner Skicka oss en mycket bra bild, tillsammans med en mycket bra historia om något viktigt i ditt liv.

Prize PFY kommer att producera en bok av de bästa bilderna med originalspråket story bredvid en engelsk översättning. Vinnare av tävlingen kommer att skickas en elektronisk version av boken. Publicerade fotografer förstår ha avsagt sig all rätt till ytterligare ersättning inklusive royalties från försäljningen av denna tävling bok.

Föräldrar / Målsman Om ditt barn är en potentiell vinnare, du kommer att krävas för att kontrollera huruvida de arbeten inlämnade bekräftar tillstånd till den e-postadress som används för att ladda upp arbetet, och meddela frigör av arbetet in. Om PFY inte erhåller ett giltigt undertecknad föräldraledighet eller förmyndare samtyckesformulär för alla vinnare som inte fyllt 17 inom 14 dagar från den tävlande förklaras en vinnare, kommer PFY rätt att välja en alternativ vinnare bland de tävlande.

Ytterligare villkor

 • PFY förbehåller sig rätten att avvisa alla bilder som den anser olämpligt utan förvarning eller förklaring. Det är på eget gottfinnande PFY vad som är olämpligt och därför olämpliga för allmän offentlig visning.
 • PFY känner av att du, författaren av bilden, behåller full äganderätt till upphovsrätten till vart Entry.
 • By uppladdning till webbplatsen ger du PFY en ickeexklusiv licens för webbanvändning i varje post. PFY, dess dotterbolag och agenter behåller obestämd tid rätten att använda bilderna för allmän visning och marknadsföring utan ytterligare tillstånd eller kredit.
 • If vinnaren av tävlingen, dig vidare bevilja PFY en icke-exklusiv oåterkallelig licens för publicering.
 • PFY får inte sälja bilden utanför dess upptagande i denna, och endast denna bok.
 • You bevilja PFY rätten att ändra ditt bidrag, inklusive, men inte begränsat till att ändra storlek och beskära behov. PFY skall sträva efter att upprätthålla integriteten i ditt bidrag som ursprungligen skapades.
 • PFY kan, enligt eget gottfinnande, ändra dessa regler eller avbryta eller avbryta tävlingen när som helst.

Sekretess Din integritet är mycket viktig för oss. PFY kommer varken att dela din e-postadress med någon och inte heller lagra den på våra servrar. Ditt namn, om sådan finns, kommer att publiceras samt ditt hemland och ålder. Om du inte vill att allmänheten denna information kan du ange detta i “meddelande” delen av inlämningsformuläret. Deltagarna har rätt att få tillgång till, granska, korrigera eller avbryta alla personuppgifter som genom att kontakta PFY photo@permanentrevolution.com.

Dessa villkor gäller från och med 15 augusti 2014.

Så vitt vi kan, översättningarna nedan visar de engelska villkoren. Om skillnader kan förekomma, kommer den engelska texten anses vara den mest korrekta.


Cрпски Jезик: [Овај превод још увек није исправљена] Услови коришћења (“Услови”) – Сагласни сте да, подношењем ставку на Постцардс Фром омладине (“ПФИ”) сајту можете бити обавезани овим условима. Ако ПФИ има разлога да верује да је ваш унос је прекршио ове услове, ваш унос ће бити поништен и уклоњен са сајта и конкуренције.

Како унети

 • Такмичење је слободан да уђе и отворен за свакога у свету старости 13 до 19 у време уласка.
 • Cамо фотографије које су директно придодати хттп://постцардс.перманент-револутион.цом имају право да победи.
 • Bаша је одговорност да се осигура да било које слике које сте послали не крши ауторска права било које треће стране или било закона. Подношењем слику, Ви гарантујете да сте једини власник, фотограф и носилац ауторских права сваког уноса направио.
 • Ако сте под 17, морате да имате родитеља или старатељ пристанак да отпремите слике на сајту ПФИ.
 • Yноси ће бити прихваћене док довољан број је примио. Месец дана пре краја такмичења, најава ће бити стављен на овом сајту најављен рок.
 • Да бисте унели, морате обезбедити фотографију, емаил адресу, старости, земљи боравка, и кратка прича сваке фотографије о томе. Дељење своје име није потребно, ако не желите да. Ваша емаил адреса неће бити коришћена само да дају повратну информацију специфично за ово такмичење.
 • Сваки учесник може да поднесе онолико слика као што желе. Али сваки појединац фото мора да прати јединствен и релевантан причу.
 • Све фотографије и приче, ако се сматра погодан за јавне изложбе ће бити приказан на сајту.

НАПОМЕНА: Желимо причу, а не само опис. На пример, ако поднесете портрет твоје баке, прича би била:. “Колико се сећам уназад моја бака је била особа коју у поверити и траже савет од, а коју сам највише дивим Кад сам био десет година, . Желео сам да будем у школи плесном тима, али сви моји пријатељи су ми рекли нисам имао прилику Тако сам отишао у моје баке и она ми је рекла … “Оно што не желимо је:”. Ово је мој бака. Она је јако лепо и добро да разговара са. “Да ли видите разлику? Такође, молимо Вас да се јасно идентификује место где је фотографија снимљена у причи. Пишите колико желите, али да га занимљив и пун детаља.

Како победити – Пошаљите нам веома добру фотографију, уз веома добру причу о нечему важном у вашем животу.

награда – ПФИ ће произвести књигу најбољих слика са оригиналном језику прича поред превод на енглески језик. Победници конкурса ће бити послата електронску верзију књиге. Објављени фотографи схвате да се одрекне свих права на накнаду, укључујући све додатне тантијеме од продаје овог конкурса књиге.

Родитељи / старатељи Легал – Ако је ваше дете потенцијални победник, од вас ће се тражити да провери подобности раду који подноси, потврдили дозволу за е-маил адресу користи за уплоад-рад, и да овласте ослобађање раду који подноси. Ако ПФИ не добије важећу потписану родитеља или старатеља правну форму сагласност за сваку победника испод 17 година у року од 14 дана од дана такмичар који је прогласила победника, ПФИ ће имати право да изаберете алтернативни победника међу такмичарима.

Додатни услови

 • ПФИ задржава право да одбије било које фотографије за које сматра да неприкладно без обавештења или објашњења. То је у дискрецији ПФИ шта представља непримерено и на тај начин неподесан за опште јавности гледање.
 • ПФИ признаје да сте, аутор слике, задржавају пуну власништво ауторског права на сваког уноса.
 • Постављањем овог сајта, дајете ПФИ не-ексклузивну лиценцу за веб употребе у свакој унос. ПФИ, његових зависних предузећа и агенти задржавају право на неодређено време да користи своје слике за опште гледање и на промоцији без додатне дозволе или кредит.
 • Ако победник такмичења, можете додатно одобрити неексклузивну неопозиву лиценцу за објављивање.
 • ПФИ не могу продати своју слику изван њеног укључивања у ово, и само ту једну књигу.
 • дајете ПФИ право да измените унос, укључујући, али не ограничавајући се на промену величине и исецање по потреби. ПФИ ће настојати да одржи интегритет вашег уласка како је првобитно створио.
 • ПФИ може, по сопственом нахођењу, промени ова правила или суспендује или откаже Такмичење у било ком тренутку.

приваци – Ваша приватност је веома важна за нас. ПФИ ће нити делити вашу е-маил адресу са било ким, нити чувати га на нашим серверима. Ваше име, ако постоји, биће објављени, као и ваше земље пребивалишта и старости. Ако не желите да ове информације јавности, можете да наведете то у “порука” секцији форме за подношење. Учесници имају право на приступ, преглед, исправи или поништи било какве личне податке држе контакт ПФИ на пхото@перманент-револутион.цом.

Ови услови су на снази од 15. августа, 2014.


Română – Termeni și condiții (“Termeni”) – Participând la concursul Postcards From Youth (“PFY”), acceptaţi obligaţia de a respecta Termenii. Dacă PFY va avea motive să considere că lucrările trimise au încălcat Termenii, participarea competitorului respectiv va fi anulată, iar lucrările sale vor fi eliminate de pe pagina de web şi din concurs.

Cum să participi

 • Participarea la concurs este gratuită şi accesibilă oricărui competitor din întreaga lume, cu condiţia ca acesta să aibă vârsta cuprinsă între 13 şi 19 ani la momentul intrării în concurs.
 • Numai fotografiile care sunt încărcate direct la http://postcardsfromyouth.com sunt eligibile pentru a câștiga.
 • Este responsabilitatea competitorilor să se asigure că lucrările trimise nu aduc atingere drepturilor de autor ale niciunui terţ şi nu încalcă nicio lege. Trimiterea unei lucrări reprezintă garanţia că respectivul competitor este singurul proprietar, autor şi deţinător de drepturi de autor al lucrării.
 • Competitorii cu vârsta sub 17 ani trebuie să obţină permisiunea părintelui sau tutorelui legal pentru a-şi încărca lucrările pe pagina de web PFY.
 • Vor fi acceptate lucrări până la primirea unui număr suficient. Cu o lună înainte de sfârșitul concursului, termenul limită va fi anunţat pe această pagină de web.
 • Pentru a participa, trebuie să trimiteţi fotografiile, adresade e-mail, vârsta, numele ţării și o scurtă poveste despre fiecare fotografie. Dacă preferaţi să nu trimiteţi numele, nu este obligatoriu. Adresade e-mail va fi folosită numai pentru a oferi feedback referitor la acest concurs.
 • Fiecare competitor poate trimite orice număr de imagini doreşte. Fiecare imagine trebuie să fie însă însoţită de o poveste unică şi relevantă.
 • Toate fotografiile şi textele considerate corespunzătoare pentru a fi expuse public vor fi publicate pe această pagină de web.

NOTĂ: Vrem o poveste, nu doar o descriere. De exemplu, dacă trimiţi portretul bunicii tale, o poveste ar suna aşa: “De când îmi aduc aminte, bunica este persoana în care am încredere, căreia îi cer sfaturi şi pe care o admir cel mai mult. Când aveam zece ani, am vrut să fiu în echipa de dans a școlii, dar toți prietenii mi-au spus că nu aveam nici o şansă. Așa că m-am dus la bunica, iar ea mi-a spus….

Nu vrem ceva gen: “Aceasta este bunica mea. Este foarte drăguţă şi-mi place să vorbesc cu ea.” Vezi diferenţa? De asemenea, am vrea ca povestea să menţioneze şi locul unde a fost făcută fotografia. Scrie cât de mult vrei, dar să fie interesant şi detaliat.

Cum să câștigi – Trimite-ne o fotografie foarte bună, însoțită de o poveste foarte bună despre ceva important din viața ta.

PremiulPostcards From Youth va publica o carte cu cele mai bune imagini şi povestea lor în original, alături de o traducere în limba engleză. Câștigătorii concursului vor primi prin e-mail un exemplar electronic al cărții. Fotografii ale căror lucrări vor fi publicate sunt de acord să renunţe la drepturile la orice alte compensaţii viitoare, inclusiv cele provenite din vânzarea cărţii.

Pentru părinți/tutori legali – Dacă copilul dumneavoastră este un potențial câștigător, vi se va cere să confirmaţi eligibilitatea lucrărilor prezentate şi permisiunea pentru adresa de e-mail de la care au fost trimise, precum şi să autorizaţi cedarea lucrărilor trimise. Dacă în termen de 14 zile de la declararea unui câştigător, în cazul în care câştigătorul are vârsta sub 17 ani, PFY nu primeşte consimţământul scris al unui părinte sau tutore legal sub forma unui document valid semnat, PFY va avea dreptul să selecteze un alt câştigător din rândul competitorilor.

Condiții suplimentare

 • PFY își rezervă dreptul de a respinge orice fotografii considerate necorespunzătoare, fără nicio notificare sau explicație. Decizia referitoare la ce este considerat necorespunzător – și prin urmare nepotrivit pentru vizualizare publică – este la discreția exclusivă a PFY.
 • PFY recunoaște că autorul imaginii păstrează deplina proprietate a drepturilor de autor pentru fiecare lucrare.
 • Fiecare competitor care îşi încarcă lucrările pe această pagină de web acordă PFY licenţa ne-exclusivă pentru utilizarea online a fiecărei lucrări. PFY, filialele sale şi agenţii săi își rezervă pe termen nelimitat dreptul de a utiliza lucrările pentru vizualizare publică şi în scopul promovării fără permisiuni sau drepturi suplimentare.
 • În cazul în care un competitor este declarat câştigător, acesta va acorda în continuare PFY licenţa ne-exclusivă şi irevocabilă pentru publicarea lucrărilor sale.
 • PFY nu are dreptul de a vinde lucrările, în afara includerii acestora în cartea publicată în urma concursului, şi numai în aceasta.
 • Competitorii acordă PFY dreptul de a modifica lucrările, inclusiv, dar nu numai, prin redimensionare şi cropping. PFY va încerca să menţină integritatea lucrărilor aşa cum au fost ele create iniţial.
 • La discreţia sa, PFY poate modifica regulile şi poate suspenda sau anula concursul în orice moment.

Confidenţialitate – Confidenţialitatea datelor competitorilor este foarte importantă pentru noi. PFY nu va comunica niciunei alte părţi adresele de email ale competitorilor şi nici nu le va păstra pe serverele proprii. Numele competitorilor, în cazul în care acestea sunt trimise, vor fi publicate; de asemenea, vom publica vârsta competitorilor şi numele ţării de reşedinţă. Competitorii care nu doresc ca aceste date să fie publicate pot comunica acest lucru în secțiunea “mesaj” din formularul de înscriere. Competitorii au dreptul de a accesa, revizui, rectifica sau anula orice date cu caracter personal deținute, contactând PFY la photo@permanent-revolution.com.

Aceşti Termeni intră în vigoare la data de 15 august 2014.

Versiunea în limba română reprezintă traducerea textului original în limba engleză al Termenilor şi Condiţiilor. Acolo unde există diferenţe, versiunea în limba engleză va fi considerată ca fiind cea corectă.

Español: Términos y condiciones (“Términos”) – Usted acepta que, mediante la presentación de una entrada (imagen y texto) en el sitio web “Postcards From Juventud” (“PFY”), quedará obligado por estos Términos. Si PFY tiene razones para creer que su solicitud ha violado estos Términos, su entrada será anulada y eliminada del sitio y la competición.

Cómo participar

 • La participación es gratuita y está abierta a cualquier persona, de cualquier país del mundo, siempre que tenga entre 13 y 19 años de edad en el momento de la inscripción.
 • Sólo las fotos que se suben directamente a http://postcardsfromyouth.com son elegibles para el concurso.
 • Es su responsabilidad asegurarse de que cualquier imagen y texto que usted envíe no infringe los derechos de autor de un tercero o cualquier ley. Mediante la presentación de una imagen, usted garantiza que usted es el único titular propietario, el fotógrafo y que posee los derechos de autor de cada imagen realizada.
 • Si usted es menor de 17 años, debe tener consentimiento del padre o tutor legal para subir imágenes en el sitio web PFY.
 • Se aceptarán inscripciones hasta que un número suficiente de ellas se hayan recibido. Un mes antes del final de la competición, un anuncio será puesto en este sitio anunciando la fecha final de admisión de solicitudes.
 • Para participar, usted debe proporcionar su foto personal, dirección de correo electrónico, edad, país de residencia, y una breve historia sobre cada foto. Compartir su nombre no es necesario si usted prefiere no hacerlo. Tu dirección de email sólo será utilizada para proporcionar información específica para esta competición.
 • Cada participante puede presentar tantas imágenes como desee. Pero cada foto individual debe ir acompañada de una historia única y relevante, en el lenguaje de tu país de origen o en inglés.
 • Todas las fotos e historias, si se consideran adecuadas para su exposición pública se mostrarán en la página web PFY.

Nota: Queremos una historia, no sólo una descripción. Por ejemplo, si usted envía un retrato de su abuela, una historia sería: “Tan lejos como llegan mis recuerdos, mi abuela ha sido siempre la persona en la que más he confiado. Siempre busqué asesoramiento en ella, y era la persona a la que más he admirado en la vida. Cuando tenía diez años, yo quería estar en el grupo de baile de la escuela, pero todos mis amigos me dijeron que no lo conseguiría. Mi abuela, sin embargo, me dijo…”. Lo que no queremos sería algo así: “Ésta es mi abuela, ella es muy agradable y da gusto hablar con ella”. ¿Ves la diferencia? También, por favor identifica claramente dentro de la historia el lugar donde la foto ha sido tomada. Escribe todo lo que quieras, pero que sea interesante y lleno de detalles.

Cómo ganar – Envíanos una foto muy buena, acompañada de una muy buena historia sobre algo importante de tu vida.

Premio – PFY producirá un libro con las mejores imágenes, con la historia en la lengua original y traducida al inglés. Los ganadores del concurso recibirán por correo electrónico una versión electrónica del libro. Los fotógrafos cuyas fotos sean publicadas entienden los Términos y renuncian a todos los derechos de cualquier otra compensación que incluya derechos de ventas de este libro.

Los padres / tutores legales – Si su hijo es un posible ganador, le pediremos que verifique la elegibilidad de los trabajos presentados, le pediremos que autorice la dirección de correo electrónico utilizado para enviar el trabajo, y autorice la divulgación de la obra presentada. Si PFY no recibe un formulario de consentimiento firmado por los padres o tutores legales de cualquier ganador bajo la edad de 17 años, dentro de los 14 días siguientes de que el concursante que sea declarado ganador, PFY tendrá derecho de seleccionar un ganador alternativo de entre los concursantes.

Condiciones adicionales

 • PFY se reserva el derecho de rechazar las fotografías que no considere oportunas sin aviso o explicación. Es a discreción exclusiva de PFY lo que constituye un contenido inadecuado y, por tanto, inadecuados para el público general.
 • PFY reconoce que usted, el autor de la imagen, conservará la plena propiedad de los derechos de autor de cada entrada.
 • Al subir una fotografía a este sitio web, usted reconcede a PFY una licencia no exclusiva para el uso en internet de cada entrada (imagen y texto). PFY, sus filiales y agentes, se reservan el derecho indefinido de usar sus imágenes para su visionado en general y para otro tipo de promociones, sin tener que solicitar un permiso adicional.
 • Si resultas el ganador del concurso, otorgarás además una licencia irrevocable de publicación, de uso no exclusivo.
 • PFY no podrá vender su imagen, a parte de la publicación en el libro de este concurso, y sólo en este libro.
 • Usted concede a PFY el derecho de modificar su entrada, incluyendo (pero no limitando) el cambio de tamaño y recorte según sea necesario. PFY se esforzará por mantener la integridad de su entrada como fue creada originalmente.
 • PFY puede, a su propia discreción, cambiar estas reglas o suspender o cancelar el concurso en cualquier momento.

Intimidad – Su privacidad es muy importante para nosotros. PFY nunca compartirá las direcciones de email con otras empresas, ni los almacenará en sus servidores. Su nombre, si se proporciona, se publicará, así como su país de residencia y edad. Si usted no desea que esta información se haga pública, puede indicarlo en el apartado “message” de la solicitud de inscripción. Los participantes tienen derecho a acceder, revisar, rectificar o cancelar los datos personales en poder de PFY a través de una comunicación a photo@permanent-revolution.com.

Estos Términos son efectivos desde el 15 de agosto de 2014.


Український: [Цей переказ не була виправлена ​​ще] Умови та Положення (“Умови”) – Ви погоджуєтеся з тим, що, подавши запис на листівки з молоді (“PFY”) сайту ви будете дотримуватися цих Умови. Якщо PFY є підстави вважати, ваша запис порушив ці умови, ваша запис буде анульована і видалені з сайту і конкуренції.

Як увійти

 • Конкурс може вільно увійти і відкритий для всіх, у всьому світі у віці від 13 до 19 на момент вступу.
 • Тільки фотографії, які завантажені безпосередньо в http://postcardsfromyouth.com мають право на перемогу.
 • Це ваша відповідальність, щоб гарантувати, що будь-які зображення, які ви уявити не порушують авторські права будь-якої третьої сторони або будь-яких законів. Відправляючи зображення, ви гарантуєте, що ви є єдиним власником, фотограф і правовласником кожного запису зроблені.
 • Якщо ви перебуваєте під 17, ви повинні мати батьків або згода законного опікуна для завантаження зображень на веб-сайті PFY.
 • Заявки прийматимуться до не було отримано достатню кількість. За місяць до закінчення конкурсу, оголошення буде зроблено на цьому сайті, оголосивши термін.
 • Щоб ввести, ви повинні надати свою фотографію, адресу електронної пошти, вік, країну проживання, і коротка розповідь про кожну фотографії. Спільне ваше ім’я не потрібно, якщо ви вважаєте за краще не. Ваша електронна адреса буде використовуватися тільки для забезпечення зворотного зв’язку, що відносяться до цієї конкуренції.
 • Кожен учасник може представити стільки зображень, скільки вони хочуть. Але кожна людина фотографія повинна супроводжуватися унікальним і релевантним історії.
 • Усі фотографії та розповіді, якщо це буде визнано придатним для публічної виставки буде відображатися на веб-сайті.

ПРИМІТКА: Ми хочемо історію, а не просто опис. Наприклад, якщо ви відправляєте портрет вашої бабусі, історія була б: “. Ще, наскільки я пам’ятаю моя бабуся була людиною, яку я довіряю і порадьтеся з, і один я захоплююся найбільше, коли мені було десять років, . я хотів бути в школі танців команди, але всі мої друзі сказали мені, у мене не було шансу Так що я пішов до бабусі, і вона сказала мені … “Те, що ми не хочемо це:”. це мій бабуся. Вона дуже хороший і добрий, щоб говорити. “чи бачите ви різницю? Також, будь ласка, чітко визначити місце, де зйомки кадру в історії. Написати стільки, скільки ви хочете, але зробити його цікавим і сповнені деталей.

Як виграти – Надішліть нам дуже гарну фотографію, в супроводі дуже гарної історії про важливе у вашому житті.

приз – PFY вироблятиме книгу з кращих знімків з оригінальною історії мови поряд з перекладом на англійську мову. Переможці конкурсу будуть отримувати по електронній пошті електронну версію книги. Опублікований фотографи розуміють, що вони відмовитися від усіх прав на будь-якої додаткової компенсації в тому числі роялті від продажів цієї конкуренції книзі.

Батьки / законні опікуни – Якщо ваша дитина є потенційним переможцем, вам буде необхідно перевірити правомочність робіт, представлених, підтвердять дозвіл на адресу електронної пошти, використовуваної для завантаження роботу, і дозволяю робіт, представлених. Якщо PFY не отримує дійсний підписаний батьків або юридична форму згоди опікуна для будь-якого переможця у віці до 17 протягом 14 днів учасник оголошується переможцем, PFY матиме право вибрати альтернативний переможця з числа учасників.

додаткові умови

 • PFY залишає за собою право відхиляти будь-які фотографії, які він вважає недоречним без повідомлення чи пояснення. Це на розсуд PFY що становить недоречно і, таким чином, не підходить для загального публічного перегляду.
 • PFY визнає, що ви, автор зображення, зберігають повну власність авторського права в кожному записі.
 • За завантаження на цьому сайті, ви надаєте PFY невиключної ліцензії на веб-використання в кожному записі. PFY, його філії та агенти зберігають право на невизначений час, щоб використовувати ваші зображення для загального перегляду і в просуванні без додаткового дозволу або кредиту.
 • Якщо переможцем конкурсу, ви додатково надати невиняткові остаточний дозвіл на публікацію.
 • PFY не може продати свій імідж за межами його включення в цей, і тільки цей одній книзі.
 • Ви надаєте PFY право змінити введення, в тому числі, але не обмежуючись зміна розміру і обрізка по мірі необхідності. PFY будуть прагнути зберегти цілісність вашого входу як спочатку створена.
 • PFY може, на свій розсуд, змінювати ці правила або призупинити або припинити конкурс в будь-який час.

Конфіденційність – Ваша конфіденційність дуже важлива для нас. PFY не буде ні чужі адреси, ні з ким, ні зберігати його на наших серверах. Ваше ім’я, якщо це передбачено, будуть опубліковані, а також країни проживання та віку. Якщо ви не хочете цю інформацію громадськості, ви можете повідомити про це в розділі “повідомлення” форми подачі. Учасники мають право доступу, відгук, виправлення, або скасувати будь-які особисті дані, що зберігаються зв’язавшись PFY на photo@permanent-revolution.com.

Ці Правила набирають чинності з 15 серпня 2014 року.


Кыргызча – Перевод терминов в ближайшее время.


Shugni – Чиз шартенард бояд тама кор мутобик кихт – Ху кор ик ар ме сайтате ца петевет Тама бояд рози вейет ик меф шартен кате. Ага Postcards From Youth (открыткайен аз йошен)/PFY ца фамт о фикр ца кихт иде тамат ичидум аз деф шартен верон чуд (собдлюдать начуд), тама кор та ба назар навенат тама та га аз иштирок махрумен.

Царанг ху кор (ху зохчен суратен) сипорто

 • Икам озмун бепул, тама ху корен машард ца бозет дендета пул насипорет. Ик ме озмунанд вардейен фукаф ар чай синни 13 то 19 ца сипорен.
 • Факат ик ваth суратен иде ик ар де сайт http://postcardsfromyouth.com веф ца питевен вад та аз назар нағзимбчак сен де озмунард, аз вефанд та интихобен чидум та йост де озмун.
 • Ид тама ҷавобгаре ҳисоб суд лак веф суратен машард ца бозет авторские права сеюм шахсенанд верон макен йо ичидум конун вайрун макинен. Ху кор яъне веф суратен ца бозет, таманд дунд бояд даth вейен, баъд га тамет хубаф бояд де сурат зохчат хар як суратет га ца бозет тамет де автор ат де авторские права таманд вейен.
 • Ага тама аз синни 17 цулде ца вейет таманд бояд тама додат нан йо тама опекун рози вейен лак тама ме озмунанд иштирокетат ве ху кор, веф ху суратен ар де сайт петевет.
 • Фук корента кабул сен то ве вахтецеде даркоре шумора ҷам ца суд. 1 мест перо аз де озмун ба охир фирипто машта эълон кинам охрин руз (последный срок подачи) то цундумец кабул кинам.
 • Лак тама кор кабул суд тама бояд сурат ца зет ве сипорет, ху email (электронную почту), ху синну сол нихон thet, ху давлат аз чидум давлатет тама, кутаф га рассказ дар бораи ҳар як сурат ца бозет. Ца нафорт тамард ху ном нихон маtheт, ид не обязательно. Тама email (электронная почта) факат диҷат даркор иде лак тамард нивишам ичиз тамард лувдора мисол царанг ху кор биде чидо, де тама email (электронная почтата) факат ме озмун давранде истифода дунд кинам.
 • Ҳар як шахс варthед сипорто ар цунд сурат верд ца форт. Аммо ар тов ичидум сурат ца сипорт бояд ҳар як сурат кате кутаф рассказ-накл дакихт (фаҳмонт чизҷат йо царанг ид сурат як ва ягонайат асоснок).
 • Фук суратенат накл (рассказ) дар бораи деф – ага маш фикре ца кинам бафен фукафард (мардумард) дивехто маш та деф ар де сайт неthaм.

Заметка: Хоихам рассказ (накл) ат холе описание фотографии най. Мисол, ага ху мум сурат ца зет ху ца бозет, ид сурат накл бояд дизга вед «Арцундец му байоth ца узум фуквахт вардод тар ху мум хез сито ху аз вам совет пехцто (таълиме му thод), узум ху мум кате фуквахт восхищаться чуд.Узум 10 сола ца вуд хоих чуд тар мактаб тар рақс ху нивишто аммо фукен мурд луд му охнойен иде мута ачаф назен. Узум сут тар чу мум хез ху яйе мурд луд……..”. Чиз маш хоих накинам дизга намуд те лак мавед дизга мисол ца лувд: “Ид му мум. Ид башандат зур дам кате гап theд». Винтето де фарқ деф thу нақлеянд? Бад га лувет кандейет де сурат зохт (чидом ҷоянд). Нивишет дар бораи деф ху суратен арцундец тамард ца форт аммо дис кинет лак ид интересне вед хейдо бадга ар цунд поробнеде ца вед дунга биде.

Царанг ме озмунанд йедо – Бозет ху сар зур суратен, хуб хишруяф га дар бораи деф нивишет особенно царанг важне роль тама зиндагинде даth бозейен.

Приз – PFY та китоб зевеthд ямандта сар зур суратен чопен, ик ве зев те веф суратен ца бохт ен изначально, аммо кутафта веф нақлейен перевод англисете мис дакен. Ҳар чай ме озмун ца йест вефардта емайл кате дам китоб электронная версия кате бозам. Арчай ца йост ху веф суратен ца кинам чоп дам китоб те бояд фамен иде вуфардта денде пул надакен ага пул аз дам китоб парthедоте ца суд, авторский гонораранд та мис вефард пул надакен.

Додат нанат/опекун – Ага тама зирйот потенциальный победитель ца вед тама та бояд тасдикет иде ид кор мувоффикат кихт ме озмун шартенард, пехсам га та тамет ху розиге дакчудо ик де емайл истифода ца чуд ху корен суратен сипортора бад га чу розигейет ца дакчуч лак иштирокенат суратен бозен. Ага PFY ца назезд дасхатнома (розигера) форма аз додат нан йо опекун веф иштирокунандаенар иде то синне 17 ен ца дар муҳлати 14 руз баде эълон чидо ғолибен, PFY та веф ҷойте ига ичега аз деф иштирокунандаен ига ғолиб муайян кихт.

Иловаге шартен

 • PFY сохраняеть за собой право рад дедо суратен иде вад ҷур ца навийен бе перодаке хабар чидаф йо фахмонтояф. Факат PFY та решат кихт царанген суратен ҷур ҳисоб сенат чидум най, чидум бофт на показ неthдоят чидум най.
 • PFY фамт иде тамет авторе де ху кор (суратенанд) ҳар яке сурат тама ве ца бозет ве авторские права принадлежать тамард.
 • Веф ху суратен ца бозет тама PFY ра дакет неэлсклюзивную лицензию ху суратенард лак деф ар де веб-узел истидода кихт. PFY янд де дочерные компаниият де агенствойен сохраняют за собою право беохират деф тама суратен истифода кинен показардо йо ичиз промоушнард бе дополнттелне розиге аз тама пехцтояф.
 • Ику одам иде ца йост ме озмунанд, йу далше га мис предоставляеть неэлсклюзивную лицензию PFY ве суратен чоп чидард.
 • PFY та напарthид деф суратен берун аз де иҷозат, факат дам китоб дунд парthедо мумкин.
 • PFYард иҷозат дакет деф суратен ца бозет дусик бедал чид де размер йо обрезка (де палейен ва хичихто) ага даркор ца вед. PFY дис та кихт лак зийоте бедал де макихт.
 • PFY та хубаф решат кихт де озмун правилаен бедал кихт йо соф де озмун бас кихто ар вахт хоих ца кихт.

Нигоҳдории махфият – Тама секретность машард лапаф важне. Диҷат PFY ичвахт тама емайл ичерд надакихт ната де иҷонде хранить кихт лак тар иче га thуст ид мадед. Тама номат (ага са нивиштет) аз чидум давлатет сунд солает га дета ар ве ху сайт нивишам. Ага тама хоих ца накинет лак де информация тар мардум зевеthам хабарет маш ик де «сообщение» ҷоянд сипортоте. Иштирокунандаенанд яст ҳуқуқ информация дар бораи ху асараф чидо, бедал чидо, тарпале соф чидо, де чидора ваth бояд PFY ра нивишен ху лувен ик ме адрес те admin@permanent-revolution.com.

Маth шартен аз 15 Августанд 2014 тар кор деден.


Tоҷикӣ – Корҳои Шумо бояд ба кодом шартҳо мутобиқ бошанд. Агар аксатонро (коратонро) ба ҳамин сомона (сайт) фиристонед,  Шумо бояд бо шартҳои зерин розӣ бошед. Агар маълум шавад, ки Шумо шартҳои мазкурро вайрон кардед, кори шумо ба назар гирифта намешавад ва Шумо аз иштирок маҳрум карда мешавед.

Тарзи супоридани кори (аксҳои бардошта) худ

 • Озмуни мазкур ройгон буда, барои корҳои фиристодаатон маблағ намесупоред. Дар озмуни мазкур фақат шахсони аз 13 то 19 сола иштирок карда метавонанд.
 • Фақат он аксҳое, ки ба сомонаи http://postcardsfromyouth.com партофта шудаанд, аз назар гузаронида мешаванд ва аз онҳо аксҳо барои озмуни мазкур интихоб карда мешаванд.
 • Барои аксҳои фиристодаатон худатон ҷавобгар мешавед, агар ҳуқуқи муаллифиро халалдор кунед ё ба ягог қонкунвайронкунии дигар роҳ диҳед. Шумо бояд молики ягонаи аксҳои фиристодаатон бошед, худи шумо онҳоро аксбардорӣ кардаед ва муаллифи он мебошед.
 • Агар синну соли Шумо аз 17 сола хурдӣтар бошад, бояд падару модар ё васии (опекун) Шумо ба иштирокатон дар озмун, ба сомонаи мазкур партофтани аксҳои бардоштаатон, розӣ бошанд.
 • Қабули корҳо (аксҳо) то ҷамъ шудани шумораи лозимии корҳо идома мекунад. Як моҳ пеш аз ба охир расидани мӯҳлат мо рӯзи охирини пешниҳоди корро эълон мекунем
 • Барои он ки кори Шумо қабул шавад, шумо аксбардорӣ кунед, онро супоред, почтаи электрониатон (email), синну солатон, кишваратонро нишон диҳед ва барои ҳар як акс ҳикояи хурдакак нависед. Агар нахоҳед, номатонро нанависед (ин ҳатмӣ нест). Почтаи электрониатон фақат барои он лозим, ки ба шумо шарҳҳои заруриро фиристонем, масалан, тарзи аксбардории дурусттар. Почтаи электронии Шумо фақат дар давраи озмуни мазкур истифода карда мешавад.
 • Ҳар як шахс метавонад шумораи дилхоҳи аксҳоро фиристонад. Аммо, ҳар вақте, ки ягон акс мефиритстонад, бо он бояд ҳикояи кӯтоҳи мувофиқ фиристонад (фаҳмонад, ки ин акс барои чӣ муҳим ва саривақтист).
 • Агар ба фикри мо ҳикояҳо (шарҳҳо) дар бораи аксҳоро ба ҳамагон нишон додан мумкин аст, мо онҳоро дар ин сомона барои намои ҷойгир мекунем. 

Қайд. Мехоҳем, ки дар бораи акс ҳикоя нависед, на нақл дар бораи тасвир. Масалан, агар акси бибиатонро гирифта фиристонед, ҳикоя бояд чунин бошад: “Чӣ қадаре дар хотир дорам ман ҳамеша метавонистам ба назди бибиам равам, аз ӯ маслиҳат пурсам (ба ман таълим дод). Ман доимо аз бибиам ифтихор доштам. Ҳангоми ба синни 10-солагӣ расиданам, хостам ба ба мактаби рақс равам, аммо ҳамаи рафиқонам гуфтанд, ки маро он ҷо қабул намекунанд. Ман ба назди бибиам рафтам ва ӯ ба ман гуфт…..” Шикояи шумо ҳамин хел бояд набошад: “Ин бибиам. Ин инсони хуб аст ва бо ӯ сӯҳбат кардан хеле кайфият дорад”.  Фарқро дар ин ду ҳикоя дидед? Баъд қайд кунед, ки ин аксро дар куҷо (кадом ҷой) аксбардорӣ кардаед. Дар бораи аксҳои бардоштаатон чӣ қадаре хоҳед нависед, аммо тарзе нивисед, ки он аҷоиб бошаду пурратар.

Тарзи ғолибият – Аксҳои беҳтаринро бо ҳикояҳои ба онҳо мувофиқ, ки дар ҳаёти Шумо нақши муҳим бозидаанд, фиристонед

Мукофот – PFY китобе нашр мекунад, ки дар он аксҳои беҳтарин чоп карда мешаванд ва ҳикояҳои мувофиқи онҳо ба таври кӯтоҳ бо забони англисӣ дода мешаванд. Шахсе, ки дар ин озмун ғолиб меояд ба ӯ ба воситаи почтаи электрониаш тарзи электронии китоби мазкур фиристонида мешавад. Шахси ғолиб, ки аксҳои фиристонидааш дар ин китоб чоп шудаанд, аз ҳуқуқи худ ба тиҷорат барои гирифтани ҳамагуна ҷубронпулӣ, аз ҷумла мукофотпулӣ барои муаллифӣ, дар мавриди ба фурӯш рафтани китоби мазкур, маҳрум мешавад.

Падару модар / опекун – Агар фарзанди Шумо ғолиби ҳақиқии конкурс бошад, бояд тасдиқ намоед, ки кори ӯ ба озмуни мазкур мутобиқ аст, шумо барои истифодабарии  емейли мазкур аз ҷониби ӯ барои фиристонидани аксҳои бардоштааш,  ҳамчуни баро иштироки ӯ дар ин конкурс ва фиристонидани аксҳои бардоштааш розӣ ҳастед. Агар шахси синну солаш ба 17-сола нарасидагӣ дар давоми 14 рӯзи баъди эълони ғолиби конкурс аз падару модар ё васӣ (опекун)  розигиро нагирад, PFY ба ҷойи ӯ  аз байни иштирокчиёни дигар ғолибро муайян мекунад.

Шартҳои иловагӣ

 • PFY ҳуқуқ дорад, ки аксҳои барои конкурс нолозимро бе хабар намудани муаллифаш ба конкурс роҳ надиҳад. Фақат PFY муайян мекунад, ки кадом аксҳоро ба намоиш гузоштан мумкин ва кадомро не.
 • PFY медонад, ки шумо муаллифи ҳамин акс мебошед ва ҳуқуқи муаллифиро ба он доред.
 • Барои аксҳои фиристодаатон, барои дар веб-узел истифода бурдани онҳо,  ба PFY рухсатнома (литсензия) диҳед. Ширкатҳои фаръӣ ва агентиҳои PFY ҳуқуқ доранд аксҳои шуморо беохир барои тамошо ва  пешбари бе розигии иловагии Шумо, истифода кунанд. 
 • Шахси ғолиби озмун, барои минбаъд низ истифода бурдани аксҳояш ба PFY иҷозат медиҳад.
 • PFY аксҳои мазкурро бе рухсати муаллифи онҳо фурӯхта наметавонад, аммо китоби мазкурро фурӯхта метавонад.
 • Ба PFY иҷозат диҳед, ки агар лозим шавад андозаи аксҳои фиристистодаатонро (буридани атрофи акс) каме тағйир диҳад. Ӯ тарзе ин корро мекунад, ки акси оригинал монад.
 • PFY худаш дар бораи тағйир додани қоидаҳои озмун, бекор кардани озмун, тағйир додани вақти озмун, қарор қабул кунад.

Нигоҳдории махфият – Мавзуи махфият барои мо хеле муҳим аст. Барои ҳамин ҳам PFY дар ягон маврид емайли Шуморо ба каси дигар намедиҳад, онро дар ягон ҷо нигоҳ намедорад. Номи шумо, кишваратон, синну солатон дар сомона сабт карда мешаванд. Агар шумо хиҳиши ба омма пешкаш намудани ин иттилоотро надошта бошед, моро ҳангоми супоридани ҳамин ахборот огоҳ кунед. Иштирокдорон ҳуқуқ доранд иттилоотро дар бораи худ нав кунанд, тағйир диҳанд, тоза кунанд ва барои ҳамин бояд ба PFY бо суроғаи photo@permanent-revolution.com  инро навишта фиристанд.

Шартҳои мо аз 15 августи соли 2014 эътибор пайдо мекунанд.


עברית – תנאים והגבלות בקרוב.


Norsk – Oversettelse av vilkårene kommer snart.


Deutsch – Übersetzung der AGB wird bald kommen.


հայերեն – Թարգմանություն պայմաններ շուտով.


Nederlands:  Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) – U gaat ermee akkoord dat, door het indienen van een inschrijving op de Postcards From Youth (“PFY”) website bent u door aan deze voorwaarden gebonden. Als PFY reden heeft om te geloven uw inschrijving deze voorwaarden heeft geschonden, zal uw inschrijving ongeldig worden verklaard, van de wedstrijd worden uitgesloten en van de site worden verwijderd.

Hoe je meedoet

 • De wedstrijd is vrij toegankelijk en is open voor iedereen wereldwijd in de leeftijd van 13 tot 19 jaar op het moment van inzending.
 • Alleen foto’s die direct worden geüpload naar http://postcardsfromyouth.com komen in aanmerking om te winnen.
 • Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle afbeeldingen die u indient niet de auteursrechten van derden of de wet schenden. Door het indienen van een afbeelding garandeert u dat u de enige eigenaar, fotograaf en auteursrechthebbende van elk item.
 • Als u jonger bent dan 17, moet uw ouder of wettelijke voogd hebben de beelden op de PFY website uploaden.
 • Inzendingen worden aanvaard tot er voldoende zijn ontvangen. Een maand voor het einde van de wedstrijd zal een aankondiging op deze site de aankondiging van de deadline worden geplaatst.
 • Voor het invoeren moet u uw foto’s van e-mailadres, leeftijd, land van verblijf, en een kort verhaal over elke foto voorzien. Het delen van uw naam is niet nodig als u dat liever niet doet. Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden om feedback die specifiek is voor deze wedstrijd te bieden.
 • Elke deelnemer kan zoveel beelden zoals zij wensen indienen. Maar elke individuele foto moet vergezeld worden van een uniek en relevant verhaal.
 • Alle foto’s en verhalen die geschikt voor openbare tentoonstelling geacht worden zullen op de website worden getoond.

OPMERKING: Wij willen een verhaal, niet alleen een beschrijving. Bijvoorbeeld, als je een portret van je oma indient, zou een verhaal: “Zolang als ik mij herinner was mijn oma de persoon die ik in vertrouwen nam en om advies vroeg, en degene die ik het meest bewonder. Toen ik tien was wilde ik in het dansteam van school, maar al mijn vrienden zeiden dat ik geen kans maakte. Ik ging naar mijn oma en ze vertelde me …. “Wat we niet willen is:.” Dit is mijn oma. Ze is erg mooi en je kan goed met haar praten. ” Zie je het verschil? Maak ook duidelijk in het verhaal waar de foto is genomen. Schrijf zo veel als je wilt, maar hou het interessant en gedetailleerd.

Hoe te winnen? – Stuur ons een zeer goede foto, vergezeld van een zeer goed verhaal over iets belangrijks in je.

Prijs – PFY zal een boek uitgeven van de beste beelden met verhaal in de originele taal en een Engels vertaling. Winnaars van de wedstrijd ontvangen per mail een elektronische versie van het boek. Gepubliceerde fotografen weten dat ze alle rechten op eventuele verdere compensatie inclusief royalty’s uit de verkoop van deze wedstrijd boek afstaan.

Ouders / voogden – Als uw kind een potentiële winnaar is, zal u gevraagd worden om de geschiktheid van het ingezonden werk te controleren, uw toestemming te bevestigen voor gebruik van het e-mailadres om het werk te uploaden, en de uitgave van het ingezonden werk toe te staan. Indien PFY niet binnen 14 dagen een geldig ondertekende toestemming ontvangt van ouder of vood bij een winnaar onder de leeftijd van 17, zal PFY gerechtigd zijn een andere winnaar kiezen uit de deelnemers.

Aanvullende voorwaarden

 • PFY behoudt zich het recht voor om foto’s niet opportuun acht, zonder aankondiging of uitleg te verwerpen. Het is naar het oordeel van PFY wat ongepast en dus ongeschikt voor algemeen het publiek is.
 • PFY erkent dat u, de auteur van het beeld, volledig eigendom van de auteurs op elke inzending behoudt.
 • Door het uploaden naar deze site, verleent u PFY een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van internet in elke vermelding. PFY, haar dochterondernemingen en agenten behouden zich het recht voor om voor onbepaalde tijd uw foto’s te gebruiken voor algemene bekijken I don’t know what you mean with that en in promotie zonder verdere toestemming of krediet credit? As in money?.
 • Als winnaar van de concurrentie, je verder een niet-exclusieve onherroepelijke licentie voor publicatie te verlenen.
 • PFY mag uw afbeelding niet verkopen buiten opname in het bovengenoemde, en alleen dit ene, boek.
 • U verleent PFY recht om de vermelding aan te passen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, resizen en uitsnijden als dat nodig is. PFY zal zich inspannen om de integriteit van uw inschrijving te handhaven zoals oorspronkelijk gemaakt.
 • PFY kan, naar eigen goeddunken, deze regels veranderen of opschorten of de Wedstrijd op elk moment annuleren.

Privacy – Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. PFY zal uw e-mailadres met niemand delen noch deze opslaan op onze servers. Uw naam, indien aanwezig, zal worden gepubliceerd, evenals als uw woonland en leeftijd. Als u deze informatie niet openbaar wilt maken, kunt u dit aangeven in de sectie ‘boodschap’ van het aanmeldingsformulier. Deelnemers hebben het recht op toegang, herziening, herstellen of annuleren van alle persoonlijke gegevens.


Français: Conditions générales de participation et d’utilisation (conditions générales) – En soumettant une application sur le site “Postcards from Youth (PFY)” vous acceptez d’être lié à ces conditions générales. Si PFY a une raison de croire que votre soumission ne respecte pas ces conditions générales, votre participation sera annulée et supprimée de ce site et du concours.

Comment participer:

 • La participation au concours est gratuite et ouverte à tous ceux qui ont entre 13 et 19 ans au moment de la soumission, à travers le monde.
 • Seules les photos qui seront mises en ligne directement sur http://postcardsfromyouth.com seront admissibles au concours. 
 • Il est de votre responsabilité d’assurer que les images que vous soumettez n’enfreignent pas les lois des droits d’auteurs (copyright) ou toute autre loi. En soumettant une image, vous mandatez en être le seul propriétaire, le photographe et l’auteur.
 • Si vous avez moins de 17 ans, vous devez obtenir l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur légal pour soumettre vos photos sur le site de PFY.
 • Les soumissions seront acceptées jusqu’à réception d’une quantité suffisante. Un mois avant la fin du concours, une annonce sera faite sur le site, indiquant la date limite de participation.
 • Pour participer vous devez envoyer une photo de vous, votre adresse email, votre âge, votre pays de résidence ainsi qu’un petit commentaire pour chaque photo soumise. Vous n’êtes pas obligé de donner votre nom si vous préférez ne pas le faire. Votre adresse email ne sera utilisée que pour vous donner des informations concernant ce concours.
 • Chaque participant peut soumettre autant d’images qu’il le souhaite. Mais chaque photo doit être accompagnée d’une histoire unique et pertinente.
 • Toutes les photos et histoires, si elles sont jugées appropriées pour une exposition publique seront publiées sur le site.

NOTE: nous voulons une histoire, pas une simple description. Par exemple, si vous soumettez le portrait de votre grand-mère, une histoire serait: “depuis aussi longtemps que je me souvienne, ma grand-mère a toujours été la personne à laquelle j’ai pu me confier, ou demander des conseils et que j’admire le plus. Quand j’avais 10 ans, je voulais faire partie du club de danse de l’école. Tous mes amis me disaient que je n’avais aucune chance. Je suis donc allée voir ma grand-mère, qui m’a dit….

Ce dont nous ne voulons pas: “C’est ma grand-mère. Elle est très gentille et m’a dit que…“. 

Vous voyez la différence entre les 2 exemples? Il faut aussi que vous identifiez l’endroit où la photo a été prise dans l’histoire. Vous pouvez écrire autant que vous voulez, du moment que c’est intéressant et qu’il y a des détails. 

Comment gagner – Envoyez-nous une très bonne photo, avec une très bonne histoire de quelque chose (ou quelqu’un) qui est important pour vous.

Ce que vous gagnerez – PFY publiera un livre avec les meilleures images avec l’histoire en version originale, accompagnées par une traduction en anglais.

Les gagnants du concours recevront par courrier électronique une version digitale du livre. Les photographes publiés comprennent qu’ils renoncent à tous droits d’auteurs et autre rémunération provenant de la vente de ce livre.

Parents/ Tuteurs légaux – Si votre enfant est un potentiel gagnant du concours, vous devrez confirmer l’éligibilité des photos soumises, confirmer l’autorisation de l’utilisation de l’adresse email utilisée pour la soumission des photos, et autoriser la publication du travail soumis. Si PFY ne reçoit pas d’autorisation valable et signée par un parent ou un tuteur légal de la part d’un gagnant de moins de 17 ans endéans les 14 jours de l’annonce du gagnant, PFY se réserve le droit de choisir un autre gagnant parmi les autres participants.

Autres conditions générales:

 • PFY se réserve le droit de rejeter toute photo jugée inappropriée sans information préalable ou justification. Il est de la seule responsabilité de PFY de décider ce qui est inapproprié ou inadapté à la publication au grand public.
 • PFY reconnait que vous, l’auteur de l’image, conserve tous les droits d’auteurs (copyright) à chaque soumission.
 • En soumettant des informations à ce site, vous accordez à PFY une licence non-exclusion pour l’utilisation sur internet de chaque photo soumise.
 • PFY, ses filiales et représentants se réservent le droit d’utiliser indéfiniment vos images pour la publication au public sans autorisation ou mention supplémentaire. 
 • Si vous êtes le gagnant du concours, vous accordez en plus une licence non-exclusive et irrévocable de publication.
 • PFY ne peut en aucun cas vendre votre photo en dehors de la publication de ce seul livre.
 • Vous accordez à PFY de modifier votre soumission, y compris, mais sans s’y limiter, le redimensionnement et recadrage si c’est nécessaire. PFY  s’efforcera de maintenir l’intégrité de vos images, telles que crées originellement.
 • PFY se réserve le droit, de changer les règles, de suspendre ou d’annuler le concours à tout moment et à sa seule discrétion.

Vie Privée – Le respect de votre vie privée est très important pour nous. PFY ne partagera, ni ne stockera sur ses serveurs votre adresse email. Votre nom, si fourni, ainsi que votre pays de résidence et votre âge seront publiés. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit publiée, vous pouvez l’indiquer dans la partie “votre message” du formulaire de soumission.

Les participants ont le droit d’accéder, de consulter, de modifier ou d’annuler toute information personnelle maintenue par PFY, sur demande à photo@permanent-revolution.com.

Ces conditions générales de participation et d’utilisation prennent effet le 15 aout 2014.


Hrvatska: [Taj je prijevod još nije ispravljena] – Uvjeti i odredbe (“Uvjeti”) – Slažete se da, po podnošenja prijava na Razglednice iz mladosti (“PFY”) Web stranica će biti vezan tim uvjetima. Ako PFY ima razloga vjerovati vaš unos prekršila ove odredbe, ulaz će biti poništen i uklonjen sa stranice i natjecanja.

Kako ući

 • Konkurencija je slobodno ući i otvoreno je za svakoga u svijetu u dobi od 13 do 19 u vrijeme ulaska.
 • Samo fotografije koje prenosite izravno http://postcardsfromyouth.com su podobni za pobjedu.
 • To je vaša odgovornost kako bi se osiguralo da sve slike koje ste poslali ne krši autorska prava trećih osoba ili bilo kojeg zakona. Slanjem sliku, jamčite da ste jedini vlasnik, fotograf i autorska prava nositelj svakog ulaska napravio.
 • Ako ste mlađi od 17, morate imati svoj ​​pristanak roditelja ili zakonskog skrbnika za upload slika na web stranici PFY.
 • Prijave se primaju do dovoljan broj su primili. Mjesec dana prije kraja natjecanja, najava će biti stavljen na ovim stranicama najavljuje rok.
 • Za upis, morate dati svoje fotografije, e-mail adresu, dob, zemlji prebivališta, i kratka priča o svakoj fotografiji. Dijeljenje svoje ime nije potreban ako ne želite. Vaš e-mail adresa će se koristiti samo za pružanje povratne informacije specifične za ovo natjecanje.
 • Svaki sudionik može podnijeti onoliko slika što oni žele. Ali svaki pojedinac fotografija mora biti u pratnji jedinstven i relevantne priče.
 • Sve fotografije i priče, ako se smatra prikladnim za javne izložbe će biti prikazani na web stranici.

NAPOMENA: Želimo priču, ne samo opis. Na primjer, ako podnese portret svoje bake, priča bi bila:. “Još se sjećam moja baka je bila osoba koju sam povjeriti i zatražiti savjet od, a jedan mi se najviše divim Kad sam imala deset godina, . sam htjela biti u školi plesnom timu, ali svi moji prijatelji su mi rekli da nisu imali priliku Tako sam otišao u moje bake, a ona mi je rekla … “Ono što ne želimo je:”. Ovo je moj baka. ona je jako lijepo i dobro razgovarati. “vidite li razliku? Također, molimo da se jasno identificirati mjesto gdje je snimljena fotografija u priči. Napišite koliko želite, ali bi to zanimljiva i puna detalja.

Kako pobijediti – Pošaljite nam vrlo dobru fotografiju, popraćen vrlo dobrom pričom o nečemu važnom u svom životu.

Nagrada – PFY će proizvesti knjigu najboljih fotografija s izvornog jezika priču uz prijevod na engleskom jeziku. Pobjednici natječaja bit će poslana elektronsku verziju knjige. Objavljeno fotografi razumiju oni odreći svih prava na daljnje naknade, uključujući tantijema od prodaje ove knjige natjecanja.

Roditelji / zakonskih skrbnika – Ako je vaše dijete potencijalni pobjednik, što će biti potrebno da se provjeri prihvatljivost rad predan, potvrditi dozvolu za e-mail adresa se ​​koristi za upload rad, a odobrava oslobađanje radu podnosi. Ako PFY ne dobije valjanu potpisan roditeljski ili skrbnika pristanak obrazac za bilo pobjednika u dobi od 17 godina u roku od 14 dana od dana natjecatelj koji je proglašen pobjednikom, PFY će imati pravo na odabir alternativnog pobjednika među natjecateljima.

Dodatni uvjeti

 • ● PFY zadržava pravo da odbije sve fotografije koje smatra neprimjerenim, bez najave i objašnjenja. To je u skladu s odlukom o PFY što predstavlja neprimjereno i tako neprikladna za javnost gledanje.
 • ● PFY prepozna da, autor slike, zadržati vlasništvo nad autorskim pravima u svakoj kategoriji.
 • ● Prijenosom na ovim stranicama, vi dajete PFY ne-ekskluzivnu licencu za web uporabu u svakom ulasku. PFY, njezine podružnice i agenti zadržavaju pravo na neodređeno vrijeme koristiti svoje slike za opće gledanje i promociju bez dodatnog dopuštenja ili kredit.
 • ● Ako pobjednik natjecanja, što dodatno odobriti neisključivi neopozivo dopuštenje za objavu.
 • ● PFY ne može prodati svoju sliku izvan njegovog uključivanja u to, i samo to jedne knjige.
 • ● Možete dati PFY pravo izmijeniti svoju prijavu, uključujući, ali ne ograničavajući se na mijenjanje veličine i obrezivanje po potrebi. PFY će nastojati zadržati integritet vašeg ulaska kako je izvorno kreirana.
 • ● PFY može, prema vlastitom nahođenju, promijeniti ova pravila ili obustaviti ili otkazati natjecanje u bilo kojem trenutku.

Zaštita osobnih podataka – Vaša privatnost je vrlo važno za nas. PFY niti će podijeliti svoju adresu e-pošte s bilo kim, niti spremite ga na našim serverima. Vaše ime i prezime, ako postoji, bit će objavljeni, kao i vašoj zemlji prebivališta i dobi. Ako ne želite da ove informacije javnosti, što može ukazivati ​​na to u ‘poruka’ sekciji obrascu. Sudionici imaju pravo na pristup, pregled, ispravi, ili otkazati bilo kakvih osobnih podataka koje posjeduju kontaktiranja PFY na photo@permanent-revolution.com.

Ovi uvjeti su na snazi ​​od 15. kolovoz 2014.


日本の – 用語の翻訳は、すぐに来ている。


العربية – الشروط والأحكام (“الشروط”) – هل توافق على أن طريق تقديم إدخال على بطاقات بريدية من الشباب (“PFY”) الموقع الذي سيتم الالتزام بهذه الشروط. إذا PFY لديه سبب للاعتقاد بأن انتهاكا دخولك هذه الشروط، وسوف يفرغ دخولك وإزالتها من الموقع والمنافسة.

كيفية أدخل

 • المنافسة مجانية لدخول ومفتوحة أمام أي شخص في جميع أنحاء العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 19 في وقت الدخول.
 • الصور الوحيدة التي يتم تحميلها مباشرة إلى http://postcardsfromyouth.com مؤهلة للفوز.
 • ومن مسؤوليتكم لضمان أن أي الصور التي تقدم لا تنتهك حقوق التأليف والنشر لأي طرف ثالث أو أية قوانين. عن طريق تقديم صورة فإنك تضمن أنك الوحيد مالك، مصور وحقوق التأليف والنشر حامل كل إدخال الصنع.
 • إذا كنت تحت سن 17، يجب أن يكون والديك أو موافقة الوصي القانوني عليه لتحميل الصور على موقع PFY.
  سيتم قبول المشاركات حتى تم استلام عدد كاف. قبل شهر واحد على نهاية المسابقة، سيتم وضع إعلان على هذا الموقع الإعلان عن الموعد النهائي.
 • للدخول، يجب توفير الصور الخاصة بك وعنوان البريد الإلكتروني والعمر وبلد الإقامة، وقصة قصيرة عن كل صورة. تقاسم اسمك غير مطلوب إذا كنت تفضل عدم. لن يتم استخدام عنوان بريدك الإلكتروني لتقديم التغذية الراجعة محددة لهذه المسابقة.
 • يمكن لكل مشارك تقديم العديد من الصور كما يشتهون. ولكن كل صورة فردية يجب أن تكون مصحوبة قصة فريدة من نوعها وذات الصلة.
 • جميع الصور والقصص، وإذا رأت مناسبة للمعرض العام سيتم عرضها على الموقع.

ملاحظة: نريد قصة، وليس مجرد الوصف. على سبيل المثال، إذا كنت تقديم صورة جدتك، فإن القصة هي: “بقدر ما يعود على ما أذكر كانت جدتي الشخص الذي يثق في وطلب المشورة من واحد أنا معجب أكثر. عندما كان عمري عشر سنوات، أردت أن أكون في فريق مدرسة الرقص، ولكن كل أصدقائي قال لي لم يكن لدي فرصة. لذلك ذهبت إلى جدتي وقالت لي … “ما لا نريده هو:” هذا هو جدتي. انها جميلة جدا وجيدة للتحدث إلى. “هل ترى الفرق؟ أيضا، يرجى تحديد واضح للمكان حيث يتم أخذ الصورة داخل القصة. إرسال بقدر ما تريد ولكن جعلها مثيرة للاهتمام ومليئة بالتفاصيل.

كيفية الفوز – أرسل لنا صورة جيدة جدا، يرافقه قصة جيدة جدا عن شيء مهم في حياتك.

جائزة – سوف PFY إنتاج كتاب من أفضل الصور مع قصة باللغة الأصلية بجانب ترجمة إنجليزية. سوف تكون عبر البريد الالكتروني الفائزين في المسابقة نسخة إلكترونية من الكتاب. نشرت المصورين فهم كانوا التخلي عن كل الحقوق في أي تعويض إضافي بما ريع مبيعات هذا الكتاب المنافسة.

الآباء / الأوصياء القانونيين – إذا كان طفلك هو الفائز المحتمل، سوف تكون هناك حاجة للتحقق من أهلية العمل المقدم، إذن لتأكيد عنوان البريد الإلكتروني المستخدم لتحميل العمل، وتفويض الافراج عن العمل المقدم. إذا لا تتلقى PFY نموذج موافقة ولي الأمر أو الوالدين القانوني قعت صالحة لأي الفائز تحت سن 17 خلال 14 يوما من المتسابق الذي أعلن الفائز، وسوف يكون من حق PFY لتحديد الفائز بديلة من بين المتنافسين.

شروط إضافية

+ PFY تحتفظ بحق رفض أي صور تراه غير مناسب دون سابق إنذار أو تفسير. فهو على التقدير المطلق لPFY ما يشكل الملائم، وبالتالي غير المؤهلة للجمهور العام.

+ PFY يعترف بأن لك، المؤلف من الصورة، في الحفاظ على الملكية الكاملة لحقوق التأليف والنشر في كل إدخال.

+ عن طريق تحميل لهذا الموقع، فإنك تمنح PFY على ترخيص غير حصري لاستخدام شبكة الإنترنت في كل إدخال. PFY وشركاتها التابعة وكلاء تحتفظ أجل غير مسمى الحق في استخدام الصور للعرض العام والصعود دون إذن إضافي أو الائتمان.

+ إذا الفائز في المسابقة، فإنك تمنح المزيد من PFY لا رجعة فيه رخصة غير حصرية للنشر.

+ PFY قد لا تبيع صورتك خارج إدراجه في هذا، وهذا فقط كتاب واحد.

+ يمكنك منح PFY الحق في تعديل إدخال الخاص بك، بما في ذلك ولكن لا تقتصر على تغيير حجم والاقتصاص الضرورة. PFY سوف تسعى للحفاظ على سلامة الدخول الخاص بك كما أنشئت أصلا.

+ قد PFY، من خلال تقديرها الخاص، وتغيير هذه القواعد أو تعليق أو إلغاء المسابقة في أي وقت.

الخصوصية – خصوصيتك مهمة جدا بالنسبة لنا. سوف PFY لا نشارك بريدك الالكتروني مع أي شخص أو تخزينها على الخوادم الخاصة بنا. اسمك، إذا قدمت، وسوف تنشر وكذلك بلد الإقامة والعمر. إذا كنت لا تريد هذا الجمهور المعلومات، قد تشير إلى هذا في قسم ‘الرسالة’ لاستمارة التقديم. المشاركين لديهم الحق في الوصول، استعراض، تصحيح، أو إلغاء أي بيانات شخصية عن طريق الاتصال الذي عقد في PFY photo@permanent-revolution.com.

هذه الشروط لا تكون فعالة كما في 15 أغسطس 2014.

 


Русский: [Этот перевод не была исправлена ​​еще] Условия и Положения (“Условия”) – Вы соглашаетесь с тем, что, подав запись на открытки из молодежи (“PFY”) сайта вы будете соблюдать настоящие Условия. Если PFY есть основания полагать, ваша запись нарушил эти условия, ваша запись будет аннулирована и удалены с сайта и конкуренции.

Как войти

 • Конкурс может свободно войти и открыт для всех, во всем мире в возрасте от 13 до 19 на момент вступления.
 • Только фотографии, которые загружены непосредственно в http://postcardsfromyouth.com имеют право на победу.
 • Это ваша ответственность, чтобы гарантировать, что любые изображения, которые вы представить не нарушают авторские права любой третьей стороны или любых законов. Отправляя изображение, вы гарантируете, что вы являетесь единственным владельцем, фотограф и правообладателем каждой записи сделаны.
 • Если вы находитесь под 17, вы должны иметь родителей или согласие законного опекуна для загрузки изображений на веб-сайте PFY.
 • Заявки будут приниматься до не было получено достаточное количество. За месяц до окончания конкурса, объявление будет сделан на этом сайте, объявив срок.
 • Для ввода, вы должны предоставить свою фотографию, адрес электронной почты, возраст, страну проживания, и короткий рассказ о каждой фотографии. Совместное ваше имя не требуется, если вы предпочитаете не. Ваш электронный адрес будет использоваться только для обеспечения обратной связи, относящихся к этой конкуренции.
 • Каждый участник может представить столько изображений, сколько они хотят. Но каждый человек фотография должна сопровождаться уникальным и релевантным истории.
 • Все фотографии и рассказы, если это будет сочтено подходящим для публичной выставки будет отображаться на веб-сайте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы хотим историю, а не просто описание. Например, если вы отправляете портрет вашей бабушки, история была бы: “. Еще, насколько я помню моя бабушка была человеком, которого я доверяю и посоветуйтесь с, и один я восхищаюсь больше всего, когда мне было десять лет, . Я хотел быть в школе танцев команды, но все мои друзья сказали мне, у меня не было шанса Так что я пошел к бабушке, и она сказала мне … “То, что мы не хотим это:”. Это мой бабушка. она очень хороший и хороший, чтобы говорить. “видите ли вы разницу? также, пожалуйста, четко определить место, где съемки кадра в истории. Написать столько, сколько вы хотите, но сделать его интересным и полны деталей.

Как выиграть – Отправьте нам очень хорошую фотографию, в сопровождении очень хорошей истории о важном в вашей жизни.

Приз – PFY будет производить книгу из лучших снимков с оригинальной истории языка рядом с переводом на английский язык. Победители конкурса будут получать по электронной почте электронную версию книги. Опубликован фотографы понимают, что они отказаться от всех прав на любой дополнительной компенсации в том числе роялти от продаж этой конкуренции книге.

Родители / законные опекуны – Если ваш ребенок является потенциальным победителем, вам будет необходимо проверить правомочность работ, представленных, подтвердят разрешение на адрес электронной почты, используемой для загрузки работу, и разрешаю работ, представленных. Если PFY не получает действительный подписанный родителей или юридическое форму согласия опекуна для любого победителя в возрасте до 17 в течение 14 дней участник объявляется победителем, PFY будет иметь право выбрать альтернативный победителя из числа участников.

Дополнительные условия

 • PFY оставляет за собой право отклонять любые фотографии, которые он считает неуместным без уведомления или объяснения. Это на усмотрение PFY что составляет неуместно и, таким образом, не подходит для общего публичного просмотра.
 • PFY признает, что вы, автор изображения, сохраняют полную собственность авторского права в каждой записи.
 • По загрузки на этом сайте, вы предоставляете PFY неисключительной лицензии на веб-использования в каждой записи. PFY, его филиалы и агенты сохраняют право на неопределенное время, чтобы использовать ваши изображения для общего просмотра и в продвижении без дополнительного разрешения или кредита.
 • Если победителем конкурса, вы дополнительно предоставить неисключительные окончательное разрешение на публикацию.
 • PFY не может продать свой имидж за пределами его включения в этот, и только этот одной книге.
 • Вы предоставляете PFY право изменить ввод, в том числе, но не ограничиваясь изменение размера и обрезка по мере необходимости. PFY будут стремиться сохранить целостность вашего входа как первоначально создана.
 • PFY может, по своему усмотрению, изменять эти правила или приостановить или прекратить конкурс в любое время.

Конфиденциальность – Ваша конфиденциальность очень важна для нас. PFY не будет ни чужие адреса, ни с кем, ни хранить его на наших серверах. Ваше имя, если это предусмотрено, будут опубликованы, а также страны проживания и возраста. Если вы не хотите эту информацию общественности, вы можете сообщить об этом в разделе “сообщения” формы подачи. Участники имеют право доступа, отзыв, исправление, или отменить любые личные данные, хранящиеся связавшись PFY на photo@permanent-revolution.com.

Эти Правила вступают в силу с 15 августа 2014 года.


Türk – Şartların Tercüme yakında geliyor.


Mакедонски: Услови и правила (“Услови”) – Вие се согласувате дека со поднесување на влез на разгледници од млади (“PFY”) веб-страница ќе бидат обврзани со овие Услови. Ако PFY има причина да веруваме дека вашиот влез ги прекршил овие Услови, вашиот влез ќе се поништи и отстранети од страницата и конкуренцијата.

Како да влезат

 • Конкуренцијата е слободен да влезат и е отворен за сите ширум светот на возраст од 13 до 19 во времето на влез.
 • Само слики кои се поставени директно на http://postcardsfromyouth.com имаат право да победат.
 • Тоа е ваша одговорност е да се осигура дека сите слики ви ги достави не ги прекршуваат авторските права на било која трета страна или никакви закони. Со испраќањето на сликата ви гарантира дека сте единствениот сопственик, фотограф и авторските права носителот на секој влез направи.
 • Ако сте помлади од 17, мора да имате на вашиот родител или законски старател согласност да испраќате слики на веб-сајтот PFY.
 • Записи ќе се примаат до доволен број биле примени. Еден месец пред крајот на натпреварот, најава ќе се стави на овој сајт објавувањето на крајниот рок.
 • Да влезе, мора да внесете слика, email адреса, возраст, земја на живеење и еден расказ за секоја слика. Споделување на вашите име не е потребно ако не сакате да. Вашата e-mail адреса ќе се користи само за да обезбеди повратни информации специфични за овој натпревар.
 • Секој учесник може да достави како многу слики како тие сакаат. Но секој поединец слика мора да биде придружена со уникатен и релевантни приказна.
 • Сите слики и приказни, ако смета дека е погодна за јавноста изложбата ќе бидат прикажани на веб страница.

ЗАБЕЛЕШКА: Сакаме приказна, не само опис. На пример, ако поднесе портрет на баба, приказна ќе биде: “Што се однесува назад како што се сеќавам баба ми е лицето што ги криел во и бараат совети од, и оној што му се восхитувам најмногу. Кога бев десет, сакав да биде во училиште танц тим, но сите мои пријатели ми рекоа дека не имаат шанса. Па отидов на баба ми и таа ми кажа …” Она што не го сакате е: “Ова е мојата баба. Таа е многу убаво и добро да се разговара.” Ја гледаш разликата? Исто така, ве молиме јасно да се идентификуваат на местото каде што слика е донесена во рамките на приказната. Пишувам колку што сакате, но ја направат интересна и полна со детали.

Како да се победи – Испратете ни многу добра слика, придружени со многу добра приказна за нешто важно во вашиот живот.

Награда – PFY ќе произведе книга од најдобрите слики со оригиналниот јазик приказна до англиски превод. Победниците на натпреварот ќе биде испратена електронска верзија на книгата. Објавено фотографи разбере тие се откаже од сите права на дополнителни надомест, вклучувајќи авторски права од продажбата на овој натпревар книга.

Родителите / старателите – Ако вашето дете е потенцијален победник, ќе се бара да се провери подобност на работата поднесени потврди дозвола за е-мејл адреса се користи за да испратите на работата, и се одобруваат ослободување на работата поднесени. Ако PFY не добие валидна потпишан родител или законски старател формулар за согласност за било победник на возраст под 17 во рок од 14 дена од денот на натпреварувач е прогласен за победник, PFY ќе има право да избере алтернативна победник меѓу натпреварувачите.

дополнителни услови

 • PFY го задржува правото да одбие која било слики смета дека се несоодветни без известување или објаснување. Тоа е во дискреционо на PFY што претставува несоодветно и на тој начин неспоива за јавноста гледање.
 • PFY признава дека, авторот на сликата, да го задржи целосна сопственост на авторските права во секој запис.
 • Со поставување на овој сајт, ви даде PFY не-ексклузивна лиценца за веб користење во секој запис. PFY, неговите подружници и агенти се задржи на неодредено време правото на користење на вашите слики за општа гледање и промоција без дополнителни дозвола или кредит.
 • Ако победник на конкуренцијата, со што понатаму ќе додели PFY неексклузивна неотповиклива дозвола за објавување.
 • PFY не може да се продаде вашиот имиџ надвор од нејзиното вклучување во овој, а само оваа книга.
 • Ви даде PFY правото да ги менува вашиот влез, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на промена на димензиите и сечење е потребно. PFY ќе се обиде да го задржи интегритетот на вашиот влез како што првично се создадени.
 • PFY може, во нивниот единствен дискреција, да ги промените овие правила или го суспендира или да го откажете конкуренцијата во секое време.

Приватност – Вашата приватност е многу важно за нас. PFY ниту ќе го споделам вашата e-mail адреса со никого ниту пак чувајте го на нашите сервери. Вашето име, доколку е предвидено, ќе бидат објавени како и вашата земја на престој и возраста. Ако не сакате овие информации на јавноста, може да укажуваат на тоа во ‘порака’ на поднесување форма. Учесниците имаат право на пристап, преглед, поправање или откажете некоја личните податоци ако се јавите PFY на photo@permanent-revolution.com.

Овие термини се ефективни, како од 15 август 2014 година.

На најдоброто од нашата способност, преводите подолу претставуваат АНГЛИСКИ УСЛОВИ. КАДЕ разлики може да се случи, англискиот текст ќе се смета најмногу точни.


ўзбекча – Перевод терминов в ближайшее время.


ქართული – ვადები და პირობები თარგმნილი იქნება მალე.


Қазақша – Перевод терминов в ближайшее время.


Azərbaycan – Qaydaların Translation tezliklə gəlir.


Bosanski – Prevođenje Uvjeti se uskoro.


EuskaraBaldintzak eta baldintzak (“Baldintzak”) – hori Postcards Gazteen tik (“PFY”) buruzko sarrera bat webgunea aurkezteko baldintzak hauek izango dituzu lotuak izango onartzen duzu. PFY arrazoia zure sarrera baldintza hauek urratzen sinesten badu, zure sarrera baliogabetu egingo da, eta gune eta lehiaketa kendu.

Nola parte hartu

 1. Lehiaketa librean sartuko da eta ez da inor mundu osoko 13 eta 19 urte bitarteko sarrera momentuan zabalik.
 2. Dela zuzenean kargatu dira http://postcardsfromyouth.com argazkietan bakarrik jaso irabazteko.
 3. Zure ardura duten bidaltzen duzun edozein irudi ez edozein hirugarren edo edozein lege copyright urratzen bermatzeko da. Irudi bat bidaliz bermatzen duzu zarela jabe bakarra, argazkilari eta copyright egindako sarrera bakoitza titularra.
  Bazaitu 17 pean, zure guraso edo legezko tutorearen baimenik PFY web gainean irudi igo ahal izan behar duzu.
 4. Sarrerak onartuko dira nahikoa zenbaki bat jaso arte. Hilabete bat lehiaketa amaitu baino lehen, iragarkirik gune honetako epea iragartzen agertuko dira.
  Sartu, zure argazki, helbide elektronikoa, adina, bizitokia, eta argazki bakoitzari buruzko istorio labur bat eman behar duzu. Zure izena partekatzea ez da beharrezkoa ez den nahiago baduzu. Zure eposta feedback lehiaketa honetarako zehatza emateko soilik erabiliko dira.
 5. Hartzaile bakoitzak irudi asko bezala aurkez daitezke nahi bezala. Baina behin banakako photo story berezia eta garrantzitsua ere aurkeztu beharko da.
 6. Argazki eta ipuin guztiak, egoki irizten bada erakusketa publikorako izango web-orrian erakutsiko dira.

OHARRA: istorio bat, ez soilik deskribapen bat nahi dugu. Adibidez, zure amonaren erretratu bat aurkeztu ezkero, istorio bat izango litzateke. “Orain arte bezala gogoratzen dut nire amonaren duen horrengan konfiantza dut eta aholku bila izan da, atzera jo, eta gehien miresten dut Hamar urte nituenean, . eskolan dantza taldeak ere izan nahi nuen, baina nire lagun guztiek esan zidan ez nuen hori gelditzeko, beraz, joan nintzen nire amona, eta esan zidan zuen … “Zer ez dugu nahi da:”. hau da nire amona. oso polita eta ona hitz egiteko da. “Ba aldea ikusten duzu? Era berean, mesedez argi lekua non argazki istorioa barruan hartzen da identifikatzea. Idatzi askoz nahi duzun bezala, baina interesgarria da eta xehetasunez betea izan dadin.

Nola irabazi – Bidaliguzu bat argazki oso onak, zerbait garrantzitsua zure bizitzan buruzko istorioa oso ona lagunduta.

Saria – PFY jatorrizko hizkuntza istorioa irudi onenak liburu bat sortuko hurrengo itzulpen ingeles bat da. Lehiaketaren irabazleak postan jasoko liburuaren bertsio elektronikoa. Argitaratutako argazkilari ulertzen gehiago konpentsaziorik lehiaketa liburu honen salmentaren erregaliak barne eskubide guztiak uko dute.

Gurasoek / tutoreek – Zure seme potentzial irabazi bat bada, beharrezkoa izango da aurkeztutako lanaren hautagarritasun egiaztatzeko, baieztatzeko lana kargatzeko erabiltzen duzun helbide elektronikoa eskumenik, eta aurkeztutako lanen oharra baimena. PFY ez du baliozko sinatutako gurasoen edo tutorearen baimena inprimaki jasotzen bada edozein sarituak 17 urtetik beherako 14 ari irabazlea izendatu Lehiakide eguneko epean, PFY eskubidea izango Lehiakide artean irabazlea alternatiba bat hautatzeko.

Baldintza gehigarriak

 • PFY eskubidea egokitzat jotzen duen edozein argazki ukatzeko aldez edo azalpen gabe. Da PFY bakarra diskrezioa zer den desegokia eta horrela ikusten publiko orokorrerako desegokitasuna at da.
 • PFY onetsi egiten duzu, irudiaren egileak, atxikitzen copyright jabetza osoa sarrera bakoitzean.
 • Gune honetan kargatzeko By, PFY web Istorio bakoitzean erabiltzeko lizentzia ez-esklusibo bat emango dizu. PFY, bere menpeko eta eragile gordetzen mugagabean eskubidea zure irudiak erabiltzeko viewing orokorrerako eta sustatzeko baimena edo kreditu gabe.
 • Lehiaketaren irabazlea bada, gehiago egoztea PFY argitaratzeko ezeztaezina lizentzia ez-esklusibo bat.
 • PFY beharbada ez da bere horretan sartzeko, eta liburu honetan bakarrik ez den leku irudia saltzeko.
 • PFY eskubidea zure sarrera aldatzeko egoztea, hau da, tamainaz aldatu eta beharrezko gisa ebakitzeko mugatuta.
 • PFY zure sarrera osotasuna mantentzeko jatorriz sortutakoak, ahalegina egingo da.
 • PFY daiteke, bere nahierara, arau horiek aldatzeko edo bertan behera utzi edo edozein unetan Lehiaketa bertan behera uzteko.

Privacy – Zure pribatutasuna oso garrantzitsua da guretzat. PFY izango ez badu helbide elektronikoa partekatu inorekin ezta gorde gure zerbitzarietan. Zure izena, baldin bada, argitaratuko dira, bai eta zure egoitza eta adina herrialde gisa. Ez duzu informazio publiko egin nahi bada, hau adierazi ahal izango duzu ‘mezua’ gehikuntza proposamena atalean. Parte-hartzaileek eskubidea dute, sartzeko berrikuspena, zuzentzeko, edo PFY harremanetan photo@permanent-revolution.com at eskuetan dauden datu pertsonalen edozein bertan behera uzteko.

Baldintza hauek abuztuaren 15, 2014 bezala eraginkorra.


Kreyòl Ayisyen – Regleman yo pral isit la pli vit.


Italiano: Termini e Condizioni (“Termini”) – L’utente accetta che presentando una voce sul Postcards From Gioventù (“PFY”) sito sarà vincolato dalle presenti Condizioni. Se PFY ha motivo di credere che la tua voce ha violato questi Termini, la vostra voce verrà annullata e rimosso dal sito e la concorrenza.

Come partecipare

 • Il concorso è libero di entrare ed è aperto a chiunque in tutto il mondo di età compresa tra 13 a 19 al momento dell’entrata.
 • Solo le foto che vengono caricate direttamente a http://postcardsfromyouth.com possono vincere.
 • E ‘vostra responsabilità di garantire che tutte le immagini da voi inviati non violano i diritti d’autore di terze parti o qualsiasi legge. Inviando un’immagine utente garantisce che tu sei l’unico proprietario, fotografo e titolare del copyright di ogni voce fatta.
 • Se hai meno di 17, è necessario che il genitore o il consenso del tutore legale per caricare le immagini sul sito PFY.
 • Le candidature saranno accettate fino al ricevimento di un numero sufficiente. Un mese prima della fine della gara, l’annuncio sarà messo su questo sito che annuncia il termine.
 • Per partecipare, è necessario fornire la tua foto, indirizzo e-mail, età, paese di residenza, e una storia breve di ogni foto. Condividere il tuo nome non è necessaria se si preferisce non. Il tuo indirizzo e-mail sarà usato solo per fornire un feedback specifico per questa competizione.
 • Ogni partecipante potrà presentare le immagini che essi desiderano. Ma ogni singola foto deve essere accompagnata da una storia unica e rilevante.
 • Tutte le foto e le storie, se ritenuto idoneo per l’esposizione del pubblico verranno visualizzati sul sito web.

NOTA: Vogliamo una storia, non solo una descrizione. Ad esempio, se si invia un ritratto di tua nonna, una storia potrebbe essere:. “Già nel ricordo mia nonna è stata la persona che mi confido in e chiedere consiglio, e quello che ammiro di più Quando avevo dieci anni, . volevo essere nella squadra di ballo della scuola, ma tutti i miei amici mi hanno detto che non avevo la possibilità Così sono andato a mia nonna e mi ha detto … ” Quello che non vogliamo è: “Questa è la mia nonna. Lei è molto bella e buona per parlare.” Vedete la differenza? Inoltre, si prega di identificare chiaramente il luogo in cui la foto è presa all’interno della storia. scrivere quanto si vuole, ma renderlo interessante e pieno di dettagli.

Come vincere – Inviaci una buona fotografia, accompagnato da una buona storia su qualcosa di importante nella vostra vita.

Premio – PFY produrrà un libro delle migliori immagini con storia lingua originale accanto a un dizionario inglese. I vincitori del concorso saranno inviati via email una versione elettronica del libro. Pubblicato fotografi capiscono che rinunciano tutti i diritti a qualsiasi ulteriore risarcimento comprese royalties derivanti dalla vendita di questo libro concorso.

Genitori / tutori legali – Se il vostro bambino è un potenziale vincitore, vi verrà richiesto di verificare l’ammissibilità delle opere presentate, di confermare l’autorizzazione per l’indirizzo email utilizzato per caricare il lavoro, e autorizzare il rilascio delle opere presentate. Se PFY non riceve un valido documento firmato dei genitori o tutore legale consenso per qualsiasi vincitore di età inferiore ai 17 entro 14 giorni il concorrente di essere dichiarato vincitore, PFY avrà diritto a scegliere un altro vincitore tra i concorrenti.

Termini aggiuntivi

 • PFY si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi foto che ritiene appropriati senza alcun preavviso o spiegazione. E ‘a discrezione di PFY ciò che costituisce inadeguato e quindi inadatto per la visualizzazione pubblica in generale.
 • PFY riconosce che tu, l’autore dell’immagine, conservano la piena proprietà dei diritti d’autore in ogni voce.
 • Con il caricamento di questo sito, l’utente concede PFY una licenza non esclusiva per l’utilizzo del web in ogni voce. PFY, le sue filiali e agenti mantengono a tempo indeterminato il diritto di utilizzare le immagini per la visualizzazione generale e in promozione senza autorizzazione aggiuntivo o di credito.
 • Se il vincitore del concorso, l’utente concede ulteriore PFY una licenza irrevocabile e non esclusiva per la pubblicazione.
 • PFY non può vendere la vostra immagine al di fuori della sua inclusione in questo, e solo questo libro.
 • L’utente concede PFY diritto di modificare la tua voce, inclusi ma non limitati a ridimensionamento e ritaglio come necessario. PFY cercherà di mantenere l’integrità della vostra voce come originariamente creato.
 • PFY possono, a loro esclusiva discrezione, modificare queste regole o sospendere o annullare il Concorso in qualsiasi momento.

Privacy – La tua privacy è molto importante per noi. PFY non sarà né tua e-mail con nessuno né conservarlo sui nostri server. Il tuo nome, se disponibile, sarà pubblicato così come il vostro paese di residenza e l’età. Se non si desidera che questo pubblico di informazioni, è possibile indicare questo nella sezione ‘messaggio’ del modulo di presentazione. I partecipanti hanno il diritto di accedere, revisione, rettifica o la cancellazione dei dati personali detenuti contattando PFY a photo@permanent-revolution.com.

Le presenti Condizioni sono in vigore dal 15 agosto, 2014.

Al meglio delle nostre capacità, le traduzioni di sotto rappresentano i Termini e Condizioni inglesi. Dove si possono verificare differenze, il testo inglese sarà considerata la più corretta.

Hrvatski – Prevođenje Uvjeti se uskoro.


中国语文 – 翻译即将推出


Ελληνικά: Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι») – Συμφωνείτε ότι υποβάλλοντας μια καταχώρηση στο Postcards From Νεολαίας (“ΠΦΥ”) ιστοσελίδα σας θα πρέπει να δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους. Αν ΠΦΥ έχει λόγο να πιστεύει είσοδο σας έχει παραβιάσει τους παρόντες Όρους, η είσοδος σας θα ακυρωθούν και να απομακρύνονται από το χώρο και τον ανταγωνισμό.

Πώς να δηλώσετε συμμετοχή

 • Ο ανταγωνισμός είναι ελεύθερος να εισέλθουν και να είναι ανοιχτή σε όλους σε όλο τον κόσμο ηλικίας 13 έως 19 κατά τη στιγμή της εισόδου.
 • Μόνο φωτογραφίες που αποστέλλονται απευθείας σε http://postcardsfromyouth.com είναι επιλέξιμες για να κερδίσει.
 • Είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε εικόνες που υποβάλλετε δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή οποιωνδήποτε νόμων. Με την υποβολή μιας εικόνας εγγυάστε ότι είστε ο μοναδικός ιδιοκτήτης, φωτογράφος και τα πνευματικά δικαιώματα κατόχου της κάθε καταχώρηση γίνεται.
 • Αν είστε κάτω των 17, θα πρέπει να έχετε γονέας σας ή συγκατάθεση των νόμιμων κηδεμόνων τους για να ανεβάσετε εικόνες σε ιστοσελίδα της ΠΦΥ.
 • Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μέχρι την επαρκή αριθμό έχουν ληφθεί. Ένα μήνα πριν από το τέλος του διαγωνισμού, η ανακοίνωση θα πρέπει να τεθεί σε αυτό το site ανακοινώνοντας την προθεσμία.
 • Για να εισάγετε, θα πρέπει να παρέχουν τη φωτογραφία σας, τη διεύθυνση email, την ηλικία, τη χώρα διαμονής, και μια σύντομη ιστορία για κάθε φωτογραφία. Sharing το όνομά σας δεν είναι απαραίτητη, αν δεν θέλετε να. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την παροχή ειδικά για αυτόν τον ανταγωνισμό γνώμη.
 • Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει όσες φωτογραφίες επιθυμούν. Αλλά κάθε μεμονωμένη φωτογραφία πρέπει να συνοδεύεται από μια μοναδική και σχετική ιστορία.
 • Όλες οι φωτογραφίες και ιστορίες, αν κριθεί κατάλληλο για δημόσια έκθεση θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θέλουμε μια ιστορία, όχι μόνο μια περιγραφή. Για παράδειγμα, αν έχετε υποβάλει πορτρέτο της γιαγιάς σας, η ιστορία θα ήταν: “Ήδη από όσο θυμάμαι τη γιαγιά μου ήταν το πρόσωπο που εμπιστεύομαι και να ζητούν συμβουλές από, και το ένα θαυμάζω περισσότερο. Όταν ήμουν δέκα, ήθελα να είμαι στην ομάδα σχολή χορού, αλλά όλοι οι φίλοι μου, μου είπαν ότι δεν είχα την ευκαιρία. Έτσι πήγα στη γιαγιά μου και μου είπε … “Αυτό που δεν θέλουμε είναι: “. Αυτή είναι η γιαγιά μου. Είναι πολύ ωραία και καλά να μιλήσει. ” Βλέπεις τη διαφορά; Επίσης, παρακαλούμε να προσδιορίσει με σαφήνεια το μέρος όπου η φωτογραφία έχει ληφθεί στο πλαίσιο της ιστορίας. Γράψτε όσο θέλετε, αλλά να είναι ενδιαφέρουσα και γεμάτη λεπτομέρεια.

Πώς να κερδίσει – Στείλτε μας μια πολύ καλή φωτογραφία, συνοδεύεται από μια πολύ καλή ιστορία για κάτι σημαντικό στη ζωή σας.

Βραβείο – ΠΦΥ θα παράγει ένα βιβλίο από τις καλύτερες εικόνες με την αρχική ιστορία γλώσσας δίπλα σε μια αγγλική μετάφραση. Οι νικητές του διαγωνισμού θα σταλεί μια ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου. Δημοσιεύθηκε φωτογράφοι καταλάβει παραιτήσεώς τους από κάθε δικαίωμα σε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων από τις πωλήσεις του βιβλίου του ανταγωνισμού.

Οι γονείς / κηδεμόνες – Αν το παιδί σας είναι ένας πιθανός νικητής, θα είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν την επιλεξιμότητα των εργασιών που υποβλήθηκαν, επιβεβαιώνουν την άδεια για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται για να ανεβάσετε την εργασία, και να επιτρέψει την απελευθέρωση του υποβληθέντος έργου. Αν ΠΦΥ δεν λάβει μια έγκυρη υπέγραψε γονική ή τη νομική μορφή συγκατάθεσης κηδεμόνα για κάθε νικητή κάτω από την ηλικία των 17 εντός 14 ημερών από το διαγωνιζόμενο που κήρυξε νικητή, PFY θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει έναν εναλλακτικό νικητή μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Πρόσθετοι Όροι

 • PFY διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε φωτογραφίες κρίνεται ακατάλληλο χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΠΦΥ τι συνιστά ακατάλληλη και κατά συνέπεια ακατάλληλο για γενική δημόσια προβολή.
 • PFY αναγνωρίζει ότι εσείς, ο συγγραφέας της εικόνας, διατηρεί την πλήρη κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων σε κάθε Σημείο Εισόδου.
 • Με το φόρτωμα σε αυτό το site, θα χορηγήσει PFY μια μη-αποκλειστική άδεια για τη χρήση του web σε κάθε είσοδο. ΠΦΥ, οι θυγατρικές και οι αντιπρόσωποί της διατηρούν επ ‘αόριστον το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες σας για γενική προβολή και προώθηση, χωρίς πρόσθετη άδεια ή πίστωσης.
 • Εάν νικητής του διαγωνισμού, μπορείτε επιπλέον να χορηγούν PFY μια μη αποκλειστική και αμετάκλητη άδεια για τη δημοσίευση.
 • ΠΦΥ δεν μπορεί να πουλήσει την εικόνα σας έξω από την ένταξή της σε αυτό, και μόνο αυτό το βιβλίο.
 • Μπορείτε να χορηγούν το δικαίωμα PFY να τροποποιήσει την καταχώρησή σας, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην αλλαγή μεγέθους και την περικοπή ως απαραίτητο. ΠΦΥ θα προσπαθήσει να διατηρήσει την ακεραιότητα της εισόδου σας, όπως δημιουργήθηκε αρχικά.
 • ΠΦΥ μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να αλλάξει αυτούς τους κανόνες ή να αναστείλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. PFY ούτε θα μοιραστεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με κανέναν, ούτε να το αποθηκεύσετε στους διακομιστές μας. Το όνομά σας, εάν παρέχεται, θα πρέπει να δημοσιεύονται, καθώς και τη χώρα διαμονής σας και την ηλικία. Εάν δεν θέλετε να δημοσιοποιεί αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να το δηλώσετε στην ενότητα «μήνυμα» του εντύπου υποβολής. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, αναθεώρηση, να διορθώσει ή να ακυρώσει τυχόν προσωπικά δεδομένα που κατέχονται από την επαφή ΠΦΥ σε photo@permanent-revolution.com.

Αυτοί οι όροι είναι αποτελεσματική ως της 15, Αυγούστου του 2014.

ΣΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ παρακάτω αντιπροσωπεύουν τις ENGLISH ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Όταν οι διαφορές ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΩΣΤΟ.